Publicerad 8 januari 2024

Skärpta regler om tillsyn på upphandlingsområdet

Den 1 januari 2024 träder nya regler i kraft som ger Konkurrensverket utökade möjligheter att bedriva tillsyn på upphandlingsområdet.

De nya bestämmelserna införs i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling av koncessioner samt lagen om kollektivtrafik.

 • Konkurrensverket får som första instans besluta om upphandlingsskadeavgift. Myndighetens beslut kan överklagas till förvaltningsrätt.
 • Tidsfristen för när Konkurrensverket får ansöka om upphandlingsskadeavgift förlängs från ett år till två år.
 • Det högsta belopp som upphandlingsskadeavgiften kan uppgå till dubblas och får högst uppgå till 20 miljoner kronor. Avgiften får dock inte överstiga 10 procent av upphandlingens värde.
 • Konkurrensverket får förelägga upphandlande myndigheter och enheter att ta fram riktlinjer för direktupphandling. Sådana förelägganden kan inte förenas med vite och Konkurrensverket kan inte påverka innehållet i riktlinjerna.
 • Dokumentationsplikten, det vill säga skyldigheten som upphandlande myndigheter och enheter har att dokumentera resultatet av en upphandling, förenas med en tidsfrist. Dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar efter det att avtal har ingåtts eller ett beslut om att avbryta en upphandling har fattats.

SKR har i sitt remissvar bland annat fört fram att förslagen om en effektivare upphandlingstillsyn är svåra att förena med övriga reformer på upphandlingsområdet. Reglerna som styr nationell upphandling förändrades betydligt under 2022 i förenklingssyfte.

SKR menar att de skärpta tillsynsbestämmelserna riskerar att leda till att fokus på upphandlingsområdet återigen kommer att handla om formalia och inte på att genomföra affärsmässiga upphandlingar till nytta för samhället.

SKR:s remissvar En effektivare upphandlingstillsyn Ds 2022:5

Informationsansvarig

 • Helena Henriksson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.