Publicerad 11 februari 2022

Kommunal dödsbohandläggning behöver ändring i förordning

SKR har skickat en skrivelse till Finansdepartementet för att påtala behovet av ändring i 15 a § förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Många socialnämnder upplever stora svårigheter att insamla de uppgifter de behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt olika bestämmelser. Det gäller provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till värdig begravning, dödsboanmälan och gravsättning. Under pandemin har det blivit särskilt påtagligt att dödsbodelägare i många fall inte kan lokaliseras, att anhöriga inte vidtar åtgärder med dödsbon samt att släktförhållanden inte alltid finns registrerade eller enkelt går att frambringa.

Enligt SKR är det både rimligt och angeläget en socialnämnd eller kommun som handhar lagstadgade uppgifter – myndighetsutövning enligt lag – ges motsvarande legala förutsättningar att inhämta erforderlig information från Skatteverket som gäller för civilrättsliga aktörer. Detta skulle innebära säkerställande av korrekta uppgifter, snabbare handläggning och minskade kostnader.

Det kvarvarande rättsliga hinder som Skatteverket och SKR har identifierat och som bör åtgärdas är 15 a § i förordningen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Syftet med den åsyftade ändringen är att även kommunernas socialnämnder, när de enligt lag har att svara för provisorisk dödsboförvaltning eller har att pröva om förutsättningar finns att upprätta en dödsboanmälan, ska ha kunna få ut personuppgifter från folkbokföringen på motsvarande sätt som i dag gäller för ett antal andra aktörer. Ändring i förordning bör avse även i de fall där kommunerna ansvarar för gravsättning enligt begravningslagen.

SKR skrivelse om ändring förordning kommunal dödsbohandläggning (PDF) Pdf, 94 kB.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR