Publicerad 7 februari 2023

Ändring i utsökningsbalken

Ändring i utsökningsbalken ger generell möjlighet att direkt verkställa förvaltningsmyndigheters beslut om betalningsskyldighet, till exempel avgifter för livsmedelskontroll.

Den 1 september 2022 genomfördes vissa ändringar i utsökningsbalken (1981:774) som bland annat innebär att det blir möjligt att driva in avgifter som tas ut med stöd av förvaltningsbeslut direkt vid Kronofogdemyndigheten, det vill säga utan att använda reglerna för betalningsföreläggande. Ändringen har betydelse för bland annat avgifter för livsmedelskontroll.

Riksdagsbeslut om snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

Riksdagen har beslutat om regeringens proposition 2021/22:206 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut.

Antagandet av propositionen medför bl.a. en lagändring genomförs i 3 kap. 1 § första stycket p. 6 utsökningsbalken (UB) och innebär att en förvaltningsmyndighets beslut om betalningsskyldighet är en exekutionstitel, förutsatt att beslutet får överklagas i annan ordning än den som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.

Lagändringen är generell men innebär konkret för kommunerna att t.ex. avgiftsbeslut för livsmedelskontroll blir en exekutionstitel och kan drivas in direkt. Avgifter för livsmedelskontroll har, till skillnad från avgifter för miljötillsyn som hanteras av samma nämnd, behövt hanteras genom betalningsförelägganden sedan Kronofogden 2015 stoppat hanteringen av indrivningsärenden av livsmedelsavgifter då lagstöd för att hantera ärendena inom den processen saknades.

Frågor och svar

När börjar ändringen gälla?

Lagändringarna trädde i kraft den 1 september 2022. Avgiftsbeslut inom t.ex. livsmedelsområdet som fattas efter det datumet kan verkställas i enlighet med de nya reglerna.

Kan miljönämnden ändå välja att ansöka om betalningsföreläggande och handräckning i enskilda ärenden?

Nej. Förfarandet inom den s.k. summariska processen som utgörs av betalningsföreläggande och handräckning utgår från att miljönämnden behöver skaffa sig en s.k. exekutionstitel för att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa betalningsskyldigheten mot en enskild gäldenär. I och med att avgiftsbesluten nu automatiskt är en exekutionstitel kan myndigheten inte använda den summariska processen. Se även rättsfall från hovrätterna RH 2010:56.

Vad innebär det att beslut verkställs av Kronofogdemyndigheten?

Det innebär att Kronofogden hjälper borgenären, i detta fall kommunen, att få betalt. Vanligtvis kontaktar Kronofogdemyndigheten den som ska betala (gäldenären) och ger hen en viss tid på sig för att betala. Om hen inte gör det, utreder myndigheten personens eller företagets ekonomi och tillgångar genom att inhämta information från olika myndigheter, företag eller personer, och genom att besöka personens bostad. Om frivillig betalning inte sker kan utmätning göras i gäldenärens egendom.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.