Publicerad: 14 april 2020

Klimatanpassning i den fysiska planeringen

För ett långsiktigt hållbart klimatanpassningsarbete behövs bättre och samordnade beslutsunderlag från staten. Samtidigt är de ekonomiska bidragen för förebyggande åtgärder långt ifrån tillräckliga.

Det är stora skillnader i hur kommuner påverkas av klimatförändringarna – på vissa håll är stigande hav det största problemet, medan andra brottas med ras- och skredrisker, vattenbrist eller kortare turistsäsong. Gemensamt för alla kommuner är risken för översvämningar till följd av skyfall.

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. I översiktsplanen ska kommunen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion, som är klimatrelaterade, samt hur riskerna kan minska eller upphöra.

För att göra detta behövs användbara och tillräckligt detaljerade planeringsunderlag. SKR anser att regeringen behöver ge länsstyrelserna i uppdrag att bistå kommunerna med kostnadsfria underlag till klimatanpassning på översiktplanenivå.

SKR har vid flera tillfällen framfört till regeringen hur klimatanpassningsfrågorna kan fungera bättre, senast i en hemställan tidigare i år.

Hemställan – Staten måste öka och förbättra sitt stöd till klimatanpassning i kommuner och regioner (PDF, nytt fönster)

Klimatet en politiskt viktig fråga

SKR har haft en särskild politisk kommitté för klimatfrågorna, en s.k. programberedning. I maj 2017 lade beredningen fram sin slutrapport, Klimatet – så klart, där flera förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser och minska klimatpåverkan presenteras.

Beredningens slutrapport, Klimatet – så klart! (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!