Publicerad: 29 maj 2020

Beskrivning av ny tillsynslag och underlag för delegationsordning

Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn för att minska spridningen av covid-19 på serveringsställen förväntas träda i kraft den 1 juli i år. SKR beskriver kortfattat lagens innebörd för kommunerna och presenterar nu ett underlag för delegationsordningen.

Lagrådet lämnade remissen utan anmärkningar och nu ska riksdagen ta beslut om lagförslaget, sannolikt innan midsommar.

Lagen föreslås gälla fram till årsskiftet. Den ställer krav på serveringsställen som serverar mat och dryck inom en näringsverksamhet. Verksamheter utan möjlighet till förtäring på stället omfattas dock inte, exempelvis vissa glasskiosker och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Det skiljer sig från Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Kommuner får besluta om förelägganden och stängning

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet får ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om förelägganden mot serveringsställen avseende till exempel ommöblering, begränsning i öppettider eller stängning. Kraven kan förenas med vite. Besluten gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Eftersom tillsynsuppdraget lagts på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet behöver kommunernas reglementen inte ändras.

SKR har fört fram flera synpunkter på lagförslaget och flera av dessa har tillgodosetts, men förbundet har inte fått gehör för möjligheten att begära Polismyndighetens biträde för att kunna verkställa beslut enligt lagen.

Kommuner ersätts med statsbidrag

Tillsynen är inte avgiftsbelagd. Kommunernas kostnader för tillsyn och klagomålshantering ska ersättas av staten genom statsbidrag. SKR har inte fått gehör för sin synpunkt att den angivna ersättningen på 75 miljoner kronor inte kompenserar kommunernas arbete fullt ut. SKR bedömer att kostnaderna blir minst 100 miljoner kronor, bland annat eftersom tillsynen i stor utsträckning behöver genomföras på kvällar och nätter.

Ersättningen fördelas utifrån antal serveringsställen med minst en anställd. Som framgår av lagrådsremissen behövs av smittskyddsskäl en intensiv tillsyn, särskilt under sommarmånaderna.

Underlag för delegationsordning

För att tillsynen ska bli effektiv behöver den utpekade nämnden besluta om att delegera vissa beslut. Även om lagen ännu inte antagits har SKR arbetat fram ett underlag för delegationsordning.

Delegationsordning för arbetet med tillsyn på serveringsställen (PDF, nytt fönster)

SKR samarbetar med Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för att ta fram vägledningsmaterial, till exempel beslutsunderlag, inför lagens ikraftträdande. Många kommuner har arbetat i stor omfattning med uppföljning av trängsel på restauranger och caféer enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och det finns stor erfarenhet som kan delas.

Material kommer publiceras löpande på SKR:s webbplats och skickas ut till alla som prenumererar på innehåll inom miljö och hälsa. SKR planerar även för en webbsändning längre fram.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!