Publicerad 19 oktober 2020

R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes, statistik

Statistiken visar hur sjukskrivningen ser ut på nationell nivå för R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes och kan användas av läkaren som ett stöd i dialogen med patienten.

Webbplatsen rattsjukskrivning.se och SRS bedömningsstöd i Webcert redovisar två statistiska uppgifter:

  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på sjukskrivningslängd.
  • Fördelning av sjukskrivningsfall uppdelat på kön.

Statistiken redovisas i form av grafer och staplar för varje diagnos som ingår i pilottesterna, statistiken visas för den första diagnosen i läkarintyget.

Uppgifterna baseras på data från Försäkringskassans databas MiDAS (MikroData för Analys av Socialförsäkringen) och gäller sjukskrivningsfall som påbörjades 2017 och som varade över 14 dagar.

Sjukskrivningsfallens fördelning på längd

Grafen visar andelen sjukskrivningsfall som avslutades inom 30, 90, 180 respektive 365 dagar efter att fallet påbörjats.

Andel avslutade sjukskrivningsfall R52

Sidan innehåller en graf som visar andelen sjukskrivningsfall som börjar med huvuddiagnos R52 och slutar vid fyra förbestämda tidpunkter, det vill säga 30, 90, 180 och 365 dagar.

34 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 30 dagar, 66 procent inom 90 dagar, 78 procent inom 180 dagar och 90 procent av patienterna har avslutat sina sjukskrivningsfall inom 365 dagar.

(Källa: Försäkringskassan)

Sjukskrivningsfallens fördelning mellan könen

Staplarna visar sjukskrivningsfallens fördelning mellan kvinnor och män bland patienter som är sjukskrivna längre än 14 dagar.

Könsfördelning R52

Sidan innehåller en graf som visar andelen kvinnor respektive män bland patienter som påbörjar ett sjukskrivningsfall med huvuddiagnos R52. 68.5 procent av patienterna är kvinnor, 31.5 är män. (Källa: Försäkringskassan)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.