Publicerad 11 januari 2023

Njursvikt

Motivering till ämnesområdet

Sänkt njurfunktion är viktigt att upptäcka för att om möjligt förhindra försämring, minska risk för kardiovaskulär sjukdom och för att anpassa läkemedelsbehandling. Njurfunktionen sjunker med åren och njursvikt kan föreligga endast på grund av ålder. Vid kardiovaskulär sjukdom och/eller diabetes är nedsatt njurfunktion vanligt förekommande. Vid lätt nedsatt njurfunktion krävs andra tecken på njursjukdom för diagnos njursvikt, såsom albuminuri.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

I Primärvårdskvalitet finns två nya indikatorer som handlar om njursvikt från 2022. Att en patient fått diagnosen njursvikt är ett tecken på att den nedsatta njurfunktionen har uppmärksammats (Nj01). Nedsatt njurfunktion i kombination med albuminuri är en stark riskfaktor för hjärtkärlsjukdom varför kontroll av albuminuri är av stor vikt (Nj02).

Referenser

  1. Skattning av njurfunktion, En systematisk litteraturöversikt, SBU 2013

Att tänka på vid tolkning och felkällor

 Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Hur väl data om laboratorieprover kan tas ut varierar mellan regionerna. Eftersläpning i data kan förkomma.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Indikatorerna för njursvikt

Tabell över indikatorer för njusvikt

Kortnamn

Indikator

Nj01

Andel listade patienter som har kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30) och som har diagnos njursvikt

Nj02

Andel listade patienter som har nedsatt njurfunktion (GFR < 60) och som har kontrollerat albuminuri

Relaterade indikatorer

Flera andra indikatorer inkluderar mått kring njurfunktion, framför allt inom områdena för diabetes och äldre.

Diabetes

Äldre

Möjlig framtida utveckling

Förslag på nya indikatorer att arbeta vidare med framkom vid möte med NPO njur- och urinvägssjukdomar. Förslagen kommer att bearbetas fortsatt under 2023 och gäller:

  • Andel med Andel med olika BT (som hypertoni) vid nedsatt njurfunktion: a) GFR < 30 och b) GFR 30-60
  • Andel med RAAS-blockad Vid nedsatt njurfunktion: a) GFR < 30 och b) GFR 30-60

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR