Publicerad 5 februari 2024

Artros

Artros är ett folksjukdomsområde som för det mesta diagnosticeras och behandlas inom primärvård, och har hög relevans för allmänmedicinen. Artros är den vanligaste ledsjukdomen.

Motivering till ämnesområdet

Sjukdomen är ett symptomgivande stadium av en oftast långsamt fortskridande sjukdomsprocess. Vanliga symtom är smärta, funktionsinskränkning och nedsatt livskvalitet. Artros förekommer i alla leder och den största sjukdomsbördan orsakas av artros i knä och höft. Anledningen till att diagnoskoder för dessa valts är att de flesta åtgärderna som PrimärvårdsKvalitet handlar om berör just dessa former av artros.

Utifrån nationella riktlinjer, vårdförlopp och vårdprogram finns tillräcklig evidens för följande åtgärder utifrån ett rehabiliteringsperspektiv i primärvården: artrosskola vid höft-, knä- och tumbasartros och handledd träning vid höft- och knäartros.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (Ar02) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas. Prevalens på rehabenhet speglar i vilken utsträckning dessa patienter behandlas i relation till andra patientgrupper (Ar11).

Artrosskola är motiverat eftersom information, träning och viktnedgång betydelse för smärta och funktion vid artros (Ar03 och Ar12). Vid artros i knä och höft ger regelbunden, handledd träning under lång tid en smärtlindrande effekt som kan jämföras med behandling med smärtlindrande (Ar04 och Ar13). Viktnedgång kan förbättra artrosbesvär och mätning av vikt/BMI är en indikator för detta (Ar01).

Referenser

  1. Socialstyrelsen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021.
  2. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och vårdprogram för artros
  3. Svenska Artrosregistret. www.boa.registercentrum.se
  4. Søren Skou T, Roos E, Laursen, M et al. A Randomized, Controlled Trial of Total Knee Replacement N Engl J Med 2015; 373:1597-1606
    DOI: 10.1056/NEJMoa1505467

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

För rehabiliteringsåtgärder är en felkälla att fysioterapi och arbetsterapi kan vara en del av vårdcentralerna eller helt eller delvis organiserat i egna enheter eller annan huvudman. Detta kan variera även inom ett landsting/en region.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Docent, leg sjukgymnast Carina Thorstensson och leg fysioterapeut Kristin Wetterling

Indikatorerna för artros

Tabell över indikatorerna för artros

Kortnamn

Indikatorer

Ar01

Andel patienter med diagnos artros där mätning av vikt/BMI gjorts

Ar02

Förekomst av diagnos artros

Ar03

Andel patienter med ny diagnos artros som deltagit i artrosskola

Ar04

Andel patienter med ny diagnos artros som fått handledd träning

Ar11

Förekomst av diagnos artros, på rehabenhet

Ar12

Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola, på rehabenhet

Ar13

Andel patienter med artros som fått handledd träning, på rehabenhet

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

Artros finns också med i indikatorerna för kontinuitet, levnadsvanor och samsjuklighet.

Fysisk aktivitet och artros finns som egna indikatorer (Le07Ar och Le08Ar för vårdcentral och Le13Ar och Le14Ar för rehab).

Kontinuitet

Levnadsvanor

Samsjuklighet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.