Publicerad 8 februari 2024

Osteoporos

Osteoporos folksjukdomsområde som för det mesta diagnosticeras och behandlas inom primärvård, och har hög relevans för allmänmedicinen.

Motivering till ämnesområdet

Målet för behandling av osteoporos är att förbygga fraktur. Även patienter med risk för fraktur, som inte har osteoporosdiagnos, är angelägna att hitta så att behandling kan ges.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av osteoporos (Os01) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras. Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år på vårdcentral resp rehabenhet (Os02 och Os10) är kompletterande mått för att hitta personer som kan vara i behov av riskvärdering/ behandling. Här söks istället tidigare benskörhetsfraktur, osteoporosdiagnos och/eller längre kortisonbehandling.

Os03 mäter andel som har läkemedelsbehandling mot benskörhet av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur.

För mått rehabiliteringsinsatser för personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur är de olika aktuella rehabiliteringsåtgärderna (KVÅ-koderna) hopslagna till en gemensam indikator. Det gäller träning, fallprevention och/eller balansträning. Indikatorerna finns för vårdcentral resp rehabenhet (Os04 och Os11)

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen 2012

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte skrivs vid kontakterna kan patienterna inte identifieras. Endast diagnoskoder relevanta för den aktuella kontakten registreras. Många frakturdiagnoser registreras bara på sjukhus och kommer inte med i datauttaget. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem. Även i vilken utsträckning data kan tas ut varierar mellan regionerna. I regioner/på orter där en stor del av primärvården sköts av andra aktörer än vårdcentralers och rehabenheter kan prevalenssiffrorna bli falskt låga. Eftersläpning i data kan förkomma

Ursprung/vetenskaplig granskare

Indikatorerna är framtagna av arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet, SKR i samarbete med NAG Osteoporos.

Indikatorerna för Osteoporos

Tabell över indikatorerna för osteoporos

Kortnamn

Osteoporos

Os01

Förekomst av diagnos osteoporos

Os02

Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre på vårdcentral

Os03

Andel som har läkemedelsbehandling mot benskörhet av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur

Os04

Andel som har fått träning / fallprevention / balansträning av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur, på vårdcentral

Os10

Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre, på rehabenhet

Os11

Andel som har fått träning / fallprevention / balansträning av personer 50 år och äldre personer nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur, på rehabenhet

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

För levnadsvanor finns indikatorn Le03Os, andel dagligrökare med osteoporos som fått rådgivning.

I andra levnadsvaneindikatorer somt i indikatorerna om samsjuklighet och kontinuitet och samsjuklighet där fler kroniska sjukdomar ingår, finns också osteoporos med.

Kontinuitet

Levnadsvanor

Samsjuklighet

Möjlig framtida utveckling

Arbete med att se över möjligheten att skapa indikatorer för att följa behandlingstiden och säkerställa att den inte blir för kort eller lång samt att uppföljning med provtagning görs pågår. Även mått för att se om BMI/ längd och vikt kontrollerats samt för deltagande i osteoporosskola samverkansindikatorer för att se hur uppföljning sker mellan vårdnivåer är möjligt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.