Publicerad 9 februari 2022

Levnadsvanor

Levnadsvanor är viktiga vid både prevention och behandling av de flesta sjukdomstillstånd. Åtgärderna i indikatorerna är hämtade från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Motivering till ämnesområdet

Indikatorerna i Primärvårdskvalitet utgår från patienter som har en kronisk sjukdom och en levnadsvana som är dokumenterade på ett sökbart sätt. Indikatorerna mäter i princip två saker:

 • andelen patienter med någon av de angivna kroniska sjukdomarna som har en ohälsosam levnadsvana dokumenterad och som fått en åtgärd
 • andelen patienter som förbättrat sin levnadsvana efter åtgärden.

På vårdcentral kan alla fyra levnadsvanorna följas, och på rehabenhet utan listad befolkning finns indikatorer för kost och fysisk aktivitet. När det gäller tobak och alkohol uppmärksammar rehabenheten ohälsosam levnadsvana och hänvisar till den vårdcentral patienten är listad.

För alla levnadsvanorna används ett gränsvärde för när en levnadsvana räknas som ohälsosam, se tabell. Självklart kan detta variera för olika individer. Värdena bygger på Socialstyrelsen Nationella riktlinjer.

Tidigare fanns i Primärvårdskvalitet indikatorer som handlade om dokumentation av levnadsvanor men dessa är borttagna (tidigare Le01 och Le05). Orsaken är framförallt att dokumentationen upplevs som omständlig eller svår i sin nuvarande form och att dokumentation i sig har begränsat värde. Dock finns en ny indikator från 2022 om rökning och KOL, KOL17). Även indikatorerna som handlade om andel med ohälsosam levnadsvana (tidigare Le02 och Le06) har tagits bort eftersom de byggde på dokumentation av levnadsvanor för alla personer (med kronisk sjukdom).

Vi har valt att redovisa alla åtgärder från olika yrkesgrupper tillsammans. Det viktiga för patienten är att få den åtgärd som behövs, inte viken yrkeskategori som utför den.

Likaså har vi lagt samman de olika åtgärderna för respektive levnadsvana (t ex rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal) i indikatorerna, se tabell nedan.

Detta gäller för alla fyra levnadsvaneområdena (tobaksbruk, fysisk aktivitet, alkohol och matvanor). Orsaken är dels en önskan att förenkla, dels att prioriteringarna i socialstyrelsens nationella riktlinjer i de flesta fall är relativt lika och dels att det ofta saknas KVÅ-koder som kan skilja dem åt i detalj.

Enkla råd finns inte med i de uppdaterade av nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor från 2018 och inte heller i Primärvårdskvalitets indikatorer. Enkla råd förutsätts fortfarande användas. Orsaken till att de inte finns med i indikatorerna är att inte "tvinga fram" onödig dokumentation av KVÅ-koder.

För alla fyra levnadsvanorna finns två indikatorer per levnadsvana som mäter åtgärder vid den levnadsvanan för ett antal kroniska sjukdomar tillsammans: Artros, Astma, Demens, Depression, Diabetes, Förmaksflimmer, Hjärtsvikt, Hypertoni, KOL, Kranskärlssjukdom, Osteoporos, Psoriasis, Reumatoid artrit, Schizofreni, Stressreaktioner, Stroke/TIA, Sömnstörning och Ångest.

Vi har begränsat sjukdomsområdena som har ”egna” indikatorer (utom för rökning). Orsaken är att mätmetoderna (som aktivitetsminuter och kostindex) är utformade för ”relativt friska” eller allmän primärprevention snarare än för personer med kronisk sjukdom som svår KOL, stroke etc. För dessa patienter med allvarligare sjukdomsgrad behövs anpassade levandsvaneindikatorer. En del av dessa områden nämns i specifika nationella riktlinjer, t ex i riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom, demens och diabetesvård. Några indikatorer för dessa åtgärder finns redan i Primärvårdskvalitet och flera planeras (se nedan under angränsande indikatorer). Begränsningar av antalet indikatorer har också till syfte att få till ett rimligt antal indikatorer (överblick, rimliga krav på dokumentation för vårdpersonalen etc).

Vill man följa förbättringsarbete och t ex börja med att se på hur många patienter man över huvud taget registrerar levnadsvanor för, behöver man göra sökningar i sina journalsystem. Man kan också behöva mer detaljer av typen data på olika utfall som t ex antal aktivitetsminuter eller antal kostpoäng, inte bara under eller över en viss siffra.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Tobaksbruk

Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och förtida död. Kvalificerat rådgivande samtal om rökning innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en personcentrerad dialog med personen i syfte att stödja denna att sluta röka. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden bidrar till att fler slutar röka jämfört med rådgivande samtal och enkla råd. För vuxna med särskild risk som röker dagligen finns även rekommendationer om följande åtgärder: rådgivande samtal och samtal med tillägg av nikotinersättningsmedel eller andra läkemedel för rökavvänjning (vareniklin och bupropion).

För åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer, se tabell nedan.

Fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för förtida död och kroniska sjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärtkärl-sjukdom och depression. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva, med eller utan tillägg av skriftlig ordination om fysisk aktivitet eller stegräknare. Det är dock viktigt att val av åtgärd individanpassas. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad samt att åtgärderna kan bidra till ökad fysisk aktivitet och mindre stillasittande. För åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer, se tabell nedan.

Från 2022 finns fysisk aktivitet och artros som nya indikatorer (Le7Ar och Le8Ar för vårdcentral och Le13Ar och Le14Ar för rehab)

Alkohol

Riskbruk av alkohol är förenat med en ökad risk för lång- eller kortvariga skadliga konsekvenser. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ett riskbruk av alkohol. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad samt att åtgärden kan bidra till en minskning av veckokonsumtionen av alkohol.

Studier talar för att obehandlad beroendeproblematik vid depression eller ångestsyndrom kan påverka behandlingsresultat på ett negativt sätt. Vid somatisk anamnes är det viktigt att även kartlägga eventuell samsjuklighet som missbruk eller beroende för att kunna erbjuda behandling. Insatsen kräver utbildning och resurser. Med missbruk avses i det här sammanhanget missbruk av alkohol och narkotika. För åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer se tabell nedan.

Matvanor

Ohälsosamma matvanor ger en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Ohälsosamma matvanor är den riskfaktor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan såväl i Sverige som i världen. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ohälsosamma matvanor.

För åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer se tabell nedan. För ohälsosamma matvanor kommer gränsvärdet ≤ 4 poäng på kostindexfrågorna från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 där man skrev i indikatorbilagan: "I dessa riktlinjer har Socialstyrelsen definierat ohälsosamma matvanor som låga poäng på kostindexet, det vill säga 0–4 poäng."

I 2018 års upplaga av riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor har Socialstyrelsen inte definierat ohälsosamma matvanor på ett mätbart sätt, så PrimärvårdsKvalitet valde att behålla den gamla definitionen.

Tabell över åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer

Tabell över åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer

Åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer VC= Vårdcentral, RE= Rehabiliteringsenhet


Tobaksbruk (rökning)

Fysik aktivitet

Alkohol

Matvanor

Åtgärder (prioritet för vuxna i nationella riktlinjer inom parentes)

Rådgivande samtal (4) Kvalificerat rådgivande samtal (2) Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal + nikotinersättningsmedel (3) Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal + läkemedel för rökavvänjning (vareniklin, bubropion) (3)

Rådgivande samtal (3) Rådgivande samtal + skriftlig ordination av fysisk aktivitet (3) Rådgivande samtal + stegräknare (3) Kvalificerat rådgivande samtal (6)

Rådgivande samtal (4) Kvalificerat rådgivande samtal (7)

Rådgivande samtal (7) Kvalificerat rådgivande samtal (2)

Gränsvärde för ohälsosam levnadsvana

Tobaksbruk: Rökare (oberoende av antal cigarretter)

Fysisk aktivitet: fysisk aktivitet <150 minuter/ vecka

Riskbruk: Kvinnor ≥10 standardglas, män ≥15 standardglas

Kostvanor: ≤ 4 poäng på kostindexfrågorna

Indikator-grupp

Fått rådgivning vid ohälso-sam levnads-vana

Hälsosam levnads-vana efter rådgivning

Fått rådgivning vid ohälso-sam levnads-vana

Hälsosam levnads-vana efter rådgivning

Fått rådgivning vid ohälso-sam levnads-vana

Hälsosam levnads-vana efter rådgivning

Fått rådgivning vid ohälso-sam levnads-vana

Hälsosam levnads-vana efter rådgivning

Flera patientgrupper tillsammans*Le3Råd Le3EjRåd

Le4Stopp Le4EjStopp

VC

Le7Råd

Le7EjRåd

RE

Le13Råd

Le13EjRåd

VC

Le8Stopp, Le8EjStopp

RE

Le14Stopp, Le14EjStopp

VC

Le9Råd, Le9EjRåd

VC

Le10Stopp, Le10EjStopp

VC

Le11Råd, Le11EjRåd

RE

Le15Råd, Le15EjRåd

VC

Le12Stopp, Le12EjStopp

RE

Le16Stopp, Le16EjStopp

ArtrosVC Le7Ar

RE Le13Ar

VC Le8Ar

RE Le14Ar

Astma

Le3As

Le4AsDemens

Le3Dem

Le4Dem

VC Le7Dem

RE Le13Dem

VC Le8Dem

RE Le14Dem

Depression

Le3Dep

Le4Dep

VC Le7Dep

RE Le13Depr

VC Le8Dep

RE Le14Depr

Le9Dep

Le10DepDiabetes

Le3Di

Le4Di

VC Le7Di

RE Le13Di

VC Le8Di

RE Le14Di

Förmaks-flimmer

Le3FF

Le4FFLe9FF

Le10FFHjärtsvikt

Le3Hj

Le4HjHypertoni

Le3Hy

Le4Hy

VC Le7Hy

RE Le13Hy

VC Le8Hy

RE Le14Hy

Le9Hy

Le10Hy

VC Le11Hy

RE Le15Hy

VC Le12Hy

RE Le16Hy

Kranskärls­sjukdom

Le3Kr

Le4KrKOL

Le3KOL

Le4KOL

VC Le7KOL

RE Le13KOL

VC Le8KOL

RE Le14KOL

Osteoporos

Le3Os

Le4OsSchizofreni

Le3Sch

Le4SchStress-reaktioner VC: Ångest Lista 2

RE: Ångest Lista 2 och 3VC Le7St

RE Le13St

VC Le8St

RE Le14St

Stroke/TIA

Le3T/S

Le4T/SSömn-störning

Le9Sö

Le10SöReumatoid artrit

Le3RA

Le4RAPsoriasis

Le3Ps

Le4PsÅngest

Le9Ån

Le10ÅnTabell åtgärder, gränsvärde för ohälsosam levnadsvana och indikatorer (PDF) Pdf, 137 kB.

* De grupper som ingår är patienter med någon av diagnoserna: Artros, Astma, Demens, Depression, Diabetes, Förmaksflimmer, Hjärtsvikt, Hypertoni, KOL, Kranskärlssjukdom, Osteoporos, Psoriasis, Reumatoid artrit, Schizofreni, Stressreaktioner, Stroke/TIA, Sömnstörning och Ångest

Referenser

 1. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, 2018
 2. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011
 3. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (indikatorbilaga) 2017
 4. Nationella riktlinjer för Hjärtsjukvård, 2015
 5. Nationella riktlinjer för vård vid demens 2017
 6. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2017
 7. Nationella riktlinjer för Astma och KOL, 2015
 8. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012
 9. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, 2018
 10. Nationella riktlinjer för vård vid stroke, 2018

Att tänka på vid tolkning och felkällor

KVÅ-koder används i varierande omfattning.

Uppgift om tobaksbruk, fysisk aktivitet, alkoholbruk och/eller matvanor kan saknas.

Registrering av aktivitetsminuter liksom av kostvanor/kostpoäng är osäkert.

Ofta uppdateras inte information om tobaksbruk hos icke rökare, fysisk aktivitet hos fysiskt aktiva personer, alkoholbruk hos personer med låg eller ingen konsumtion och matvanor hos personer med hälsosamma matvanor.

Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

För rehabiliteringsåtgärder är en felkälla att fysioterapi och arbetsterapi kan vara en del av vårdcentralerna eller helt eller delvis organiserat i egna enheter eller annan huvudman. Detta kan variera även inom ett landsting/en region.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för Primärvårdskvalitet.

Indikatorerna för levnadsvanor

Tabell över indikatorerna för levnadsvanor

Kortnamn

Indikatorer

Le03As

Andel dagligrökare med astma som fått rådgivning

Le03Dem

Andel dagligrökare med demens som fått rådgivning

Le03Dep

Andel dagligrökare med depression som fått rådgivning

Le03Di

Andel dagligrökare med diabetes som fått rådgivning

Le03EjRåd

Andel dagligrökare med kronisk sjukdom som inte fått rådgivning

Le03Hj

Andel dagligrökare med hjärtsvikt som fått rådgivning

Le03HT

Andel dagligrökare med hypertoni som fått rådgivning

Le03KOL

Andel dagligrökare med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som fått rådgivning

Le03Kr

Andel dagligrökare med kranskärlssjukdom som fått rådgivning

Le03Os

Andel dagligrökare med osteoporos som fått rådgivning

Le03Ps

Andel dagligrökare med psoriasis som fått rådgivning

Le03RA

Andel dagligrökare med reumatoid artrit som fått rådgivning

Le03Råd

Andel dagligrökare med kronisk sjukdom som fått rådgivning

Le03Sch

Andel dagligrökare med schizofreni som fått rådgivning

Le03T/S

Andel dagligrökare som haft TIA/stroke som har fått rådgivning

Le04As

Andel patienter med astma som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Dem

Andel patienter med demens som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Dep

Andel patienter med depression som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Di

Andel patienter med diabetes som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04EjStopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Hj

Andel patienter med hjärtsvikt som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04HT

Andel patienter med hypertoni som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04KOL

Andel patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Kr

Andel patienter med kranskärlssjukdom som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Os

Andel patienter med osteoporos som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Ps

Andel patienter med psoriasis som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04RA

Andel patienter med reumatoid artrit som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Sch

Andel patienter med schizofreni som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04Stopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le04T/S

Andel patienter som haft TIA/stroke som slutat röka efter tobaksrådgivning

Le07Ar

Andel patienter med artros som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07Dem

Andel patienter med demens som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07Dep

Andel patienter med depression som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07Di

Andel patienter med diabetes som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07EjRåd

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07HT

Andel patienter med hypertoni som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07KOL

Andel patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07Råd

Andel patienter med kronisk sjukdom som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le07St

Andel patienter med stressreaktion som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral

Le08Ar

Andel patienter med artros som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le08Dem

Andel patienter med demens som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le08Dep

Andel patienter med depression som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le08Di

Andel patienter med diabetes som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le08EjStopp

Andel som har fortsatt otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, flera kroniska sjukdomar, på vårdcentral

Le08HT

Andel patienter med hypertoni som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le08KOL

Andel patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le08St

Andel patienter med stressreaktion som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le08Stopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på vårdcentral

Le09Dep

Andel patienter med depression som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

Le09EjRåd

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

Le09FF

Andel patienter med förmaksflimmer som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

Le09HT

Andel patienter med hypertoni som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

Le09Råd

Andel patienter med kronisk sjukdom som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

Le09Sö

Andel patienter med sömnstörning som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

Le09Ån

Andel patienter med ångest som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

Le10Dep

Andel patienter med depression som inte längre har riskbruk av alkohol efter rådgivning

Le10EjStopp

Andel personer med kronisk sjukdom som har fortsatt riskbruk av alkohol efter rådgivning

Le10FF

Andel patienter med förmaksflimmer som inte längre har riskbruk av alkohol efter rådgivning

Le10HT

Andel patienter med hypertoni som inte längre har riskbruk av alkohol efter rådgivning

Le10Stopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte längre har riskbruk av alkohol efter rådgivning

Le10Sö

Andel patienter med sömnstörning som inte längre har riskbruk av alkohol efter rådgivning

Le10Ån

Andel patienter med ångest som inte längre har riskbruk av alkohol efter rådgivning

Le11EjRåd

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte fått rådgivning vid ohälsosamma matvanor, på vårdcentral

Le11HT

Andel patienter med hypertoni som fått rådgivning vid ohälsosamma matvanor, på vårdcentral

Le11Råd

Andel patienter med kronisk sjukdom som fått rådgivning vid ohälsosamma matvanor, på vårdcentral

Le12EjStopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som har fortsatt ohälsosamma matvanor efter rådgivning, på vårdcentral

Le12HT

Andel patienter med hypertoni som inte längre har ohälsosamma matvanor efter rådgivning, på vårdcentral

Le12Stopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte längre har ohälsosamma matvanor efter rådgivning, på vårdcentral

Le13Ar

Andel patienter med artros som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13Dem

Andel patienter med demens som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13Dep

Andel patienter med depression som fått rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13Di

Andel patienter med diabetes som fått rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13EjRåd

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13HT

Andel patienter med hypertoni som fått rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13KOL

Andel patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13Råd

Andel patienter med kronisk sjukdom som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le13St

Andel patienter med stressreaktion som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet

Le14Ar

Andel patienter med artros som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14Dem

Andel patienter med demens som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14Dep

Andel patienter med depression som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14Di

Andel patienter med diabetes som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14EjStopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som fortfarande har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14HT

Andel patienter med hypertoni som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14KOL

Andel patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14St

Andel patienter med stressreaktion som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le14Stopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning, på rehabenhet

Le15EjRåd

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte fått rådgivning vid ohälsosamma matvanor, på rehabenhet

Le15HT

Andel patienter med hypertoni som fått rådgivning vid ohälsosamma matvanor, på rehabenhet

Le15Råd

Andel patienter med kronisk sjukdom som fått rådgivning vid ohälsosamma matvanor, på rehabenhet

Le16EjStopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som fortfarande har ohälsosamma matvanor efter rådgivning, på rehabenhet

Le16HT

Andel patienter med hypertoni som inte längre har ohälsosamma matvanor efter rådgivning, på rehabenhet

Le16Stopp

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte längre har ohälsosamma matvanor efter rådgivning, på rehabenhet

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

Samtliga indikatorer för levnadsvanor är viktiga att se i relation till läkemedelsbehandling vid olika sjukdomar. Ofta är hälsosammare levnadsvanor väl så viktigt som läkemedelsbehandling. Detta är kanske extra viktigt när det gäller patienter med samsjuklighet (se också samsjuklighetsindikatorerna).

För personer med kronisk sjukdom finns anpassade levandsvaneindikatorer under respektive kronisk sjukdom.

KOL

Läkemedel

Samsjuklighet

Äldre

Möjlig framtida utveckling

En förhoppning är att den här typen av data i framtiden kan samlas in via t ex Mina Vårdkontakter eller andra system där patienterna själva kan dokumentera sina levnadsvanor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR