Publicerad 10 december 2021

Kvalitetsindikatorer i Primärvårdskvalitet

Indikatorerna i Primärvårdskvalitet utgår ifrån vetenskaplig evidens och är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna. Indikatorerna är primärt utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete.

Sammanfattning av indikatorer

Under varje sammanfattande tabell finns länk till mer detaljerad beskrivning av indikatorerna.

Artros

Indikatorer artros

Kortnamn

Indikator

Ar1

Andel patienter med artros där mätning av vikt/BMI gjorts

Ar2+11

Förekomst av diagnos artros

Ar3+12

Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola

Ar4+13

Andel patienter med artros som fått handledd träning

Läs vidare om indikatorer för artros

Astma

Indikatorer astmas

Kortnamn

Indikator

As1A

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök

As2

Förekomst av diagnos astma

Läs vidare om indikatorer för astma

Bensår

Indikatorer bensår

Kortnamn

Indikator

Be1

Förekomst av diagnos bensår

Be2

Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos

Be3

Andel patienter med venösa bensår som har kompressionsbehandling

Läs mer om indikatorer för bensår

Demens

Indikatorer demens

Kortnamn

Indikator

Dem1+11

Förekomst av diagnos demens

Dem2

Andel patienter med demens som behandlas med antipsykotika

Dem3

Andel patienter med demens som varit på återbesök

Dem4

Andel patienter med Alzheimer demens som behandlas med (eller provat) demensläkemedel

Dem5

Andel patienter med samsjuklighet vid demens

Dem6+12

Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut som del i basal demensutredning

Dem7+13

Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel

Läs vidare om indikatorer för demens

Diabetes

Indikatorer diabetes

Kortnamn

Indikator

Di1

Förekomst av diagnos diabetes

Di2

HbA1c vid diabetes

Di3

Blodtrycksvärde vid diabetes

Di4

Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner

Di5

Andel patienter med diabetes som varit på återbesök

Di6

Makroalbuminuri vid diabetes

Läs vidare om indikatorer för diabetes

Förmaksflimmer

Indikatorer förmaksflimmer

Kortnamn

Indikator

Fö1

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Fö2

Andel patienter med förmaksflimmer som har antikoagulantiabehandling

Fö3

Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök

Läs vidare om indikatorer för förmaksflimmer

Hjärtsvikt

Indikatorer hjärtsvikt

Kortnamn

Indikator

Hj1

Förekomst av diagnos hjärtsvikt

Hj2

Andel patienter med hjärtsvikt som behandlas med med betablockerare

Hj3

Andel patienter med hjärtsvikt som behandlas med med RAAS-blockad

Hj4

Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök

Hj5

Andel patienter med hjärtsvikt som behandlas med betablockare och RAAS-blockad

Läs vidare om indikatorer för hjärtsvikt

Hypertoni

Indikatorer hypertoni

Kortnamn

Indikator

HT1

Förekomst av diagnos hypertoni

HT2

Blodtrycksvärde vid hypertoni

Läs vidare om indikatorer för hypertoni

Infektion

Hud- och mjukdelar

Indikatorer infektion, hud- och mjukdelar

Kortnamn

Indikator

Inf37+40+45

+49+53+57

Förekomst /1000 listade (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion)

Inf38+41+46

+50+54+58

Förekomst /1000 som kontaktat vårdenheten (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion)

Inf42+51+55

Andel antibiotikabehandling (impetiko, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)

Inf39+43+47

+59

Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika (borrelia, impetigo, erysipelas, ospecifik hudinfektion)

Inf44+48+52

+56+60

Andel med fysiskt besök i samband med antibiotikaförskrivning (impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)

Urinvägar

Indikatorer infektion, urinvägar

Kortnamn

Indikator

Inf25

Förekomst akut cystit /1000 listade, kvinnor/män

Inf26

Förekomst akut cystit /1000 individer som kontaktat vårdenheten, kvinnor/män

Inf27+28+29

+30+31

Andel antibiotikabehandling vid akut cystit, kvinnor/män (all antibiotika, förstahandsantibiotika, kinoloner)

Inf34

Andel akut cystit (män) med fysiskt läkarbesök för diagnos

Luftvägar

Indikatorer infektion, luftvägar

Kortnamn

Indikator

Inf1+5+8+12

+18+22

Förekomst /1000 listade (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)

Inf2+6+9+13

+19+23

Förekomst /1000 individer som kontaktat vårdenheten (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)

Inf3+7+10+

14+20+24

Andel antibiotikabehandling (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)

Inf4+11+15+21

Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika

Inf16

Andel positiva Strep A-test av alla Strep A-test

Inf17

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med Strep A-test (pos/neg/ej taget)

Inf32+33

Andel med fysiskt läkarbesök för diagnos (AOM, pneumoni)

Inf35+36

Andel övre/nedre luftvägsinfektionsdiagnoser där CRP tagits

Inf61+62

Andel med fysiskt läkarbesök i samband med antibiotikaförskrivning (rinosinuit, faryngotonsillit)

Läs vidare om indikatorer för infektion

KOL

Indikatorer KOL

Kortnamn

Indikator

KOL1+11

Förekomst av diagnos KOL

KOL2

Andel patienter med KOL och underhållsbehandling som har varit på återbesök

KOL3

Andel patienter med KOL som varit på återbesök efter exacerbation

KOL4

Andel patienter med KOL som fått uppföljning inom 6 veckor efter exacerbation

KOL5

Andel patienter med KOL med uppmätt vikt eller BMI

KOL6+12

Andel patienter med KOL som genomgått 6-minuters gångtest

KOL7+13

Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparande tekniker

KOL8+14

Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning

KOL9+15

Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning

Läs vidare om indikatorer för KOL

Kontinuitet

Indikatorer kontinuitet

Kortnamn

Indikator

Ko1+7+9

+10

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom

Ko3

Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet

Ko4

Kontinuitetsindex för personer med SIP

Ko5

Kontinuitetsindex för alla patienter

Ko6

Kontinuitetsindex vid bensår

Ko8

Andel infektionsepisoder handlagda på egen vårdcentral

Ko11

Kontinuitetsindex för personer som haft >10 läkarkontakter senaste 12 mån

Läs vidare om indikatorer för kontinuitet

Kranskärlssjukdom

Indikatorer kranskärlssjukdom

Kortnamn

Indikator

Kr1

Förekomst av diagnos kranskärlssjukdom

Kr3

Andel patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med med statiner

Kr4

Andel patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med trombocythämmare och/eller antikoagulantia

Kr5

Andel patienter med kranskärlssjukdom som har varit på återbesök

Kr6

Andel patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med med RAAS-hämmare

Kr7

Blodtrycksvärde vid kranskärldssjukdom

Läs vidare om indikatorer för kranskärlssjukdom

Levnadsvanor

Indikatorer levnadsvanor

Kortnamn

Indikator

Le3

Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depression, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, KOL, kranskärlssjukdom, osteoporos, psoriasis, RA, schizofreni, TIA/stroke)

Le4

Rökstopp efter tobaksrådgivning (alla grupper, astma, demens, depression, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, KOL, kranskärlssjukdom, osteoporos, psoriasis, RA, schizofreni, TIA/stroke)

Le7+13

Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)

Le8+14

Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)

Le9

Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol (alla grupper, depression, förmaksflimmer, hypertoni, sömnstörning, ångest)

Le10

Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol (alla grupper, depression, förmaksflimmer, hypertoni, sömnstörning, ångest)

Le11+15

Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor (alla grupper, hypertoni)

Le12+16

Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, hypertoni)

Läs vidare om indikatorer för levnadsvanor

Läkemedel

Indikatorer läkemedel

Kortnamn

Indikator

Lm1

Andel patienter med protonpumpshämmare som har evidensbaserad indikation

Lm2

Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Lm3

Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Lm4

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Lm5

Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤30 tabletter

Lm6

Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner

Lm7

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

Lm8

Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepiner ≤25 tabletter

Lm9

Andel patienter som behandlas med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Lm11

Andel patienter som behandlas med opioider

Lm12

Andel patienter med stor förskrivning av opioider

Lm13

Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlats med återfallsförebyggande läkemedel

Läs vidare om indikatorer för läkemedel

Prioritering

Indikatorer prioritering

Kortnamn

Indikator

Pr1

Andel patienter som har varit på återbesök vid kronisk sjukdom

Pr2

Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom

Pr3

Andel patienter som fått behandling mot depression vid samsjuklighet

Pr4+12

Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan

Pr5+13

Andel patienter med kronisk sjukdom som har uppföljd rehabiliteringsplan

Pr6+14

Andel "mångbesökare"

Pr7+15

Andel "mångbesökare" med upprättad eller uppföljd rehabiliteringsplan eller SIP

Pr11

Andel patienter med kronisk sjukdom, på rehabenhet

Läs vidare om indikatorer för prioritering

Psykisk ohälsa

Depression

Indikatorer psykisk ohälsa, depression

Kortnamn

Indikator

Dep1

Förekomst av diagnos depression

Dep2

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Dep3

Andel patienter med depression som behandlas med antidepressiva läkemedel

Dep4

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression

Dep5

Andel patienter med depression som har varit på återbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling

Dep6

Andel patienter som fått psykologisk behandling KBT vid nydiagnostiserad depression

Dep7

Andel patienter som fått psykologisk behandling med IPT vid nydiagnostiserad depression

Dep8

Andel patienter som fått psykologisk behandling med PDT vid nydiagnostiserad depression

Dep9

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som fått psykologisk behandling

Läs vidare om indikatorer för depression

Stressrelaterad ohälsa

Indikatorer psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa

Kortnamn

Indikator

St1+11

Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa

St2+12

Förekomst av diagnos utmattningssyndrom

Läs vidare om indikatorer för stress

Ångest

Indikatorer psykisk ohälsa, ångest

Kortnamn

Indikator

Ån1

Förekomst av diagnos ångest

Ån2

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Ån3

Andel patienter med ångest som behandlas med antidepressiva läkemedel

Ån4

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft kontakt efter nyinsjuknande i ångest

Ån5

Andel patienter med ångest som har varit på återbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling

Ån6

Andel patienter som fått psykologisk behandling med KBT vid nydiagnostiserad ångest

Ån7

Andel patienter med ångest som behandlas med bensodiazepiner

Läs vidare om indikatorer för ångest

Övrigt

Indikatorer psykisk ohälsa, övrigt

Kortnamn

Indikator

Dep/ Ån1

Andel patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel som har fått diagnos depression eller ångest de senaste 24 månaderna

Samsjuklighet

Indikatorer samsjuklighet

Kortnamn

Indikator

Ss1

Andel patienter med samsjuklighet

Ss2

Andel patienter med samsjuklighet och 0 till >6 läkarbesök

Läs vidare om indikatorer för samsjuklighet

Samverkan

Indikatorer samverkan

Kortnamn

Indikator

Sa1

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök, i primärvård

Sa2

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök, i primärvård eller på sjukhus

Sa3

Andel patienter varit på återbesök efter KOL-exacerbation, i primärvård eller på sjukhus

Sa4+8

Andel personer med SIP

Sa5+9

Andel personer med SIP som följts upp

Sa6

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård eller på sjukhus

Sa7

Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård eller på sjukhus

Läs vidare om indikatorer för samverkan

TIA/Stroke

Indikatorer TIA/stroke

Kortnamn

Indikator

T/S1

Förekomst av diagnos TIA och Stroke

T/S2

Andel patienter som haft TIA och/eller ischemisk stroke som behandlas med statiner

T/S3

Andel patienter som haft TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som har varit på återbesök

T/S4

Blodtrycksvärde hos patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning

T/S5+11

Förekomst av diagnos stroke

T/S6+12

Andel patienter som haft stroke som tränat ADL

T/S7+13

Andel patienter som haft stroke som fått balansträning

T/S8+14

Andel patienter som haft stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga

Läs vidare om indikatorer för TIA/stroke

Urininkontinens

Indikatorer urininkontinens

Kortnamn

Indikator

Ink1+11

Förekomst av diagnos urininkontinens

Ink2

Andel patienter med urininkontinens som genomgått utredning

Ink3+12

Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning

Läs vidare om indikatorer för urininkontinens

Äldre

Indikatorer äldre

Kortnamn

Indikator

Äld1

Andel patienter ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äld2

Andel patienter ≥ 75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äld3

Andel som behandlas med oxazepam av alla patienter ≥ 75 år som har lugnande läkemedel

Äld4

Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥ 75 år som har sömnläkemedel

Läs vidare om indikatorer för äldre

Kontakt

Kontakta SKR