Publicerad 5 februari 2024

Stödmaterial tema - Infektion: Cystit hos äldre

Urinvägsinfektion, UVI, är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård och den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter.

Den höga förekomsten av asymtomatisk bakterieuri (ABU) hos äldre ger upphov till differential­ diagnostiska svårigheter. Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring i frånvaro av akuta symtom från urinvägarna orsakas som regel inte av akut cystit.

Behandlar man ABU med antibiotika ökar man istället risken för att patienten ska drabbas av resistenta bakterier, störd normalflora, besvärliga biverkningar och en akut cystit orsakad av patogena bakterier.

Symtomen på urinvägsinfektion, i alla åldrar, är miktionssveda, täta trängningar och frekventa miktioner men hos flertalet patienter på särskilt boende för äldre baseras diagnosen UVI istället på ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring. Dessa symtom kan ha många andra orsaker än UVI. Att förskriva urinvägsantibiotika utan att först ha uteslutit andra mer troliga orsaker till ospecifika besvär kan utgöra en patientsäkerhetsrisk eftersom andra tillstånd då riskerar att förbli odiagnostiserade och obehandlade.

Film om akut cystit hos äldre, Strama

Introduktion till indikatorerna

Strama VGR har tagit fram ett material om hur man hittar till och bland infektionsindikatorerna i MedRave.

Att hitta i MedRave

Det finns också en kort introduktionsfilm på MedRaves hemsida där man visar hur man kommer till PrimärvårdsKvalitet.

Indikatorer i Primärvårdskvalitet och annan relevant data

Data från Primärvårdskvalitet är en bra utgångspunkt för diskussion på vårdcentralen om hur vården ser ut idag och för att kunna hitta förbättringsområden. Måtten kan användas för att följa och utvärdera vårdcentralens förbättringsarbete med patienter med akut cystit.

Indikatorer för infektion

Hur har indikatorerna tagits fram?

Indikatorerna utgår från att diagnoskod registrerats oberoende av typ av kontakt. Om diagnos inte registreras fångas inte patienten. Indikatorerna (förutom PVQ Infektion Inf25Kv och PVQ Infektion Inf25Män) gäller alla patienter oberoende av listning.

Alla infektionsindikatorer mäter episod av infektion. Det innebär att diagnos inom samma diagnoskodsgrupp som identifieras inom 10 dagar hänförs till samma episod. Det betyder att om en patient kontaktar igen inom 10 dagar och en av diagnoserna ovan registreras räknas det alltså till samma episod. Därför registreras bara en episod om både läkare och sjuksköterska sätter diagnos samma dag.

Antibiotika som förskrivits under en infektionsepisod (alltså från datum för första diagnosen till datum för sista diagnosen i episoden) + 5 dagar efter den sist registrerade diagnosen räknas tillhöra aktuell infektionsepisod. För akut cystit hämtas bara urinvägsantibiotika (pivmecillinam J01CA08, trimetoprim J01EA, sulfametoxazol och trimetoprim J01EE, ciprofloxacin J01MA02, norfloxacin J01MA06 och nitrofurantoin J01XE01)

Quiz/undersök

 • Ser siffrorna rimliga ut? Om inte – fundera på hur diagnos registreras.
 • Sätts diagnos vid alla kontakter och av både läkare och sjuksköterskor? Används rätt diagnoskod?
 • Finns rutiner för när ska diagnos sättas och vem som ska registrera den?

Patientfall

Strama Västra Götaland har tagit fram patientfall som utgångspunkt för diskussion om handläggning av en patient med misstänkt akut cystit på äldreboende. Gå igenom patientfallet, frågorna och kommentarerna som finns på slutet.

UVI äldreboende fallbeskrivning - Ett patientfall med kunskapsfrågor och kommentarer utifrån aktuella riktlinjer

Minifall UVI- 3 patientfall hos äldre kvinnor med oklara besvär

Gruppdiskussionsfrågor

Gruppdiskussionsfrågor om handläggning

 • Följer vi på vårdcentralen Stramas behandlingsrekommendationer? (Se Regnbågshäftet, Fokhälsomyndighetens hemsida)
 • Jämför antalet episoder av akut cystit relaterat till ålder. Om antalet episoder/1000 kontakter ökar hos de allra äldsta kan det tala för att diagnostiken inte är helt stringent.
 • Siffrorna för män och kvinnor skiljer sig ofta vad gäller följsamheten till behandling med förstahandsantibiotika. Hur kommer det sig?
 • Plocka ut några patientfall > 80 år som antibiotikabehandlats och diskutera om de var handlagda enligt riktlinjerna.
 • Plocka ut några patientfall som har fått kinoloner och diskutera om fallen var handlagda enligt riktlinjerna.

Gruppdiskussionsfrågor om rutiner på vårdcentralen

 • Finns tydliga rutiner för handläggning av akut cystit på vår vårdcentral?
 • Hur ser vår checklista/journalmall ut?

Gruppdiskussionsfrågor om rutiner i samarbete med hemsjukvård/äldreboende

 • Hur sker kontakten från hemsjukvård/äldreboende vid misstanke om UVI?
 • Finns det rutiner för hemsjukvård/äldreboende om hur kontakten med vårdcentralen ska gå till?
 • Vem ordinerar urinstickor inom hemsjukvården/SÄBO?

Fortsatt diskussion

 • Är det något som behöver förändras? Vad? Vem ansvarar?
 • Har alla inblandade varit med i diskussionen?
 • Hur informerar vi?
 • Hur följer vi upp och när?

Lärande exempel - vad har andra VC gjort?

I Region Uppsala har primärvården tillsammans med kommunal hemsjukvård tillsammans tagit fram en checklista för kommunens personal att användas som underlag inför kontakt med sjuksköterska kontaktas på grund av misstänkt urinvägsinfektion.

Primärvårdstriage akut cystit (UVI), Region Uppsala

Referenslista och tips på fortsatt läsning

Regnbågshäftet - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Fördjupning

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.