Publicerad 8 januari 2022

Patientsäkerhet

"Säker vård i primärvården" är ett projekt i samarbete mellan Socialstyrelsen och SKR, i linje med nationell handlingsplanför ökad patientsäkerhet.

Primärvårdskvalitet (PVQ) har ett stort antal indikatorer som kan användas för att uppmärksamma kvalitetsbrister och risk för skador i primärvården. Projektet "Säker vård i primärvården" presenterar här ett urval av indikatorer särskilt framtagna för konkret patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhet och Primärvårdskvalitet

”Säker vård i primärvård” är tänkt att vara en hjälp att hitta patientsäkerhetsrisker och att förebygga vårdskador. Patientsäkerhet och kvalitet är två närliggande områden - två olika perspektiv och arbetssätt, men med samma syfte.

Patientsäkerhet och förbättringsarbete

Här några exempel på patientsäkerhetsproblem som ni kan fördjupa er i när ni jobbar med ”Säker vård i primärvård”

  • Hittar vi de patienter där vårdinsatser är viktiga?
  • Är vi försiktiga med läkemedel som generellt bör undvikas till äldre?
  • Glömmer vi viktiga insatser som t. ex. behandling av fysioterapeut vid KOL?
  • Faller uppföljning av kroniskt sjuka patienter bort?
  • Följer vi upp nyinsatt behandling?

Med god kvalitet kan man göra så mycket som möjligt ”rätt från början” och med systematiskt kvalitetsarbete följer man sin kvalitet och gör förbättringar om och när det behövs. Med en allt bättre kvalitet och säkrare system minskar risken för vårdskador.

Rita Fernholm berättar om säker vård på vårdcentralen

Rita Fernholm, allmänläkare och forskare inom patientsäkerhet berättar om vad patientsäkerhet kan innebära på vårdcentralen. Filmen är ca 5 min lång.

Indikatorerna för Säker Vård

Diagnostik

Indikatorer för säker vård, diagnostik

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Status

Be02

Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos

Bensår

Befintlig

Dep02

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Depression

Befintlig

Fö01

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Befintlig

Ko05L

Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

Kontinuitet

Befintlig

KOL01

Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) i den listade befolkningen på vårdcentral

KOL

Befintlig

Ån02

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Ångest

Befintlig

Nj01

Andel listade patienter som har kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30) och som har diagnos njursvikt

Njursvikt

Ny 2022

Nj02

Andel listade patienter som har nedsatt njurfunktion (GFR < 60) och som har kontrollerat albuminuri

Njursvikt

Ny 2022

Behandling/rehabilitering

Behandling/rehabilitering

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Status

Dem06

Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på vårdcentral

Demens

Befintlig

Dem07

Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på vårdcentral

Demens

Befintlig

Dem 12

Andel patienter med ny diagnos demens som fått bedömning av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på rehabenhet

Demens

Befintlig

Dem 13

Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på rehabenhet

Demens

Befintlig

Pr03L

Andel patienter som fått läkemedelsbehandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet

Prioritering

Befintlig

Pr03P

Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet

Prioritering

Befintlig

T/S13+7

Andel patienter med stroke som fått balansträning

Tia/Stroke

Befintlig

Riskfylld behandling

Riskfylld behandling

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Status

Lm02

Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Läkemedel

Befintlig

Lm04

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Läkemedel

Befintlig

Lm07

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

Läkemedel

Befintlig

Äld01

Andel personer ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äldre

Befintlig

Äld02

Andel personer ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äldre

Befintlig

Di07K

Andel listade patienter som behandlas med metformin och som har kraftigt sänkt njurfunktion (GFR < 30)

Diabetes

Ny 2022

Di07M

Andel listade patienter som behandlas med hög dos metformin och som har måttligt sänkt njurfunktion (GFR 30-44)

Diabetes

Ny 2022

Di07;0

Andel listade patienter som behandlas med metformin och som saknar aktuellt värde på njurfunktion

Diabetes

Ny 2022

Lm14A

Andel listade patienter med riskfylld behandling - kalium och kaliumsparande diuretika

Läkemedel

Ny 2022

Lm14B

Andel listade patienter med riskfylld behandling - NOAK, Waran och ASA

Läkemedel

Ny 2022

Lm14C

Andel listade patienter med riskfylld behandling - kalciumantagonister (diltiazem eller verapamil) och betablockare

Läkemedel

Ny 2022

Uppföljning

Uppföljning

Kortnamn

Indikator

PVQ-område

Status

Lm12ejCa

Andel patienter med stor förskrivning av opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser

Läkemedel

Befintlig

Dem03A

Andel patienter med demens som varit på återbesök, alla professioner

Demens

Befintlig

Dep04

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression

Depression

Befintlig

Ko06

Kontinuitetsindex för besök hos sjuksköterska eller undersköterska för patienter med bensår

Kontinuitet

Befintlig

KOL11

Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) på rehabenhet

KOL

Befintlig

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Läkemedel

Befintlig

Pr01

Andel patienter som har varit på fysiskt återbesök eller fått hembesök vid kronisk sjukdom

Prioritering

Befintlig

Pr01Dig+Fys

Andel patienter som har varit på fysiskt eller digitalt återbesök vid kronisk sjukdom

Prioritering

Befintlig

Sa01

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvården

Samverkan

Befintlig

Sa02;0

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa03;0

Andel patienter som inte varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa06;0

Andel patienter som inte varit på återbesök efter TIA/stroke i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa07;0

Andel patienter som inte varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Ån04

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft ny kontakt efter nyinsjuknande i ångest

Ångest

Befintlig

Sa02PV

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa02PV+Sj

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa02Sj

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa03PV

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa03PV+SJ

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa04Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa06PV

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa06PV+Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa06Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa07PV

Andel patienter som varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa07PV+Sj

Andel patienter som varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa07Sj

Andel patienter som varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

KOL05B: KOL

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och underhållsbehandling med undernäring

KOL

Ny 2022

Äld05

Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring

Äldre

Ny 2022

Dem14A

Andel patienter med demens med uppmätt vikt eller BMI

Demens

Ny 2022

Dem14B

Andel patienter med Demens med undernäring

Demens

Ny 2022

Kontakt

Kontakta SKR