Publicerad 24 maj 2022

Strama

Strama arbetar för en ansvarsfull användning av antibiotika och en minskad resistensutveckling. Strama består av Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama, regionernas Stramagrupper samt Stramanätverket.

NAG Strama tillhör Programområde Infektion inom SKR:s organisation för kunskapsstyrning. NAG Strama stödjer hälso- och sjukvårdshuvudmännens nationella arbete och samordnar regionernas Stramagrupper. Arbetet sker i nära samarbete med Stramagrupperna, Programområde infektion, andra relevanta programområden och Folkhälsomyndigheten.

Ett utbyte av idéer och arbetsmodeller är en viktig del i Stramas arbete, vilket denna webbplats är tänkt att vara ett forum för i arbetet med PVQ och infektionsindikatorerna.

Infektionsindikatorerna

Här hittar du indikatorerna som rör infektioner och mer information om hur de är uppbyggda samt information om olika felkällor.

Infektionsindikatorerna

Du kan även läsa mer om hur man hanterar när det är få fall och vad utveckling betyder över tid.

Introduktion till kvalitetsindikatorer

Vilka indikatorer ska man börja arbeta med?

Börja med att undersöka resultaten för några av indikatorerna där det finns definierade mål, där antalet patienter och diagnoser är högt och som är enkla att förstå.

Du hittar mer information om målsatta indikatorer i sidmenyn.

För hud- och mjukdelsinfektioner (förutom borrelia) är det färre antal fall, vilket gör att procentandel måste användas försiktigt.

Strep A registreras i flera regioner på många olika sätt och kan därför vara svårt att fånga, vilket gör att de indikatorerna kan bli mindre tillförlitliga. Indikatorn ”PVQ Infektion Inf17Neg: Andel episoder med antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med negativ Strep-A test av alla episoder” är mer tillförlitlig och användbar enligt erfarenheter från Strama Stockholm och Strama Västra Götaland.

Motivering till målnivåer finns i Kvalitetsindikatorkatalogen

Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK)

Indikatorer utan mål men ändå viktiga att följa

Andel antibiotikabehandlade vid mediaotit, akut cystit kvinnor, rinosinuit har inte målsatts men bedöms ändå viktiga att följa. Inga målvärden har satts för antibiotikabehandling vid mediaotit och akut cystit hos kvinnor eftersom den i så hög grad är avhängigt av enhetens triagering. Nya riktlinjer har kommit för rinosinuit, vilket bör medföra att antibiotikabehandling kommer att förändras

FoKUS-material Infektion

FOKUS står för Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan. Det är ett material som tagits fram för att stödja användning av Primärvårdskvalitet i förbättringsarbete på vårdcentralen. Läs mer i högerspalten.

Hitta i Medrave

VGR Primärvårdskvalitet

Material Strama VGR

Har du synpunkter på indikatorerna?

Verkar det vara något fel i indikatorspecifikationen?

Genom att uppmärksamma de misstänkta fel som upptäcks i indikatorerna för infektioner kan de förbättras! Rapportera till Primärvårdskvalitets funktionsbrevlåda: primarvardskvalitet@skr.se

Process för framtagning och revision av infektionsindikator

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR