Publicerad 5 februari 2024

Stödmaterial tema - Hjärtsvikt

Hjärtsvikt drabbar cirka två̊ procent av befolkningen och förekomsten ökar kraftigt med åldern. Patienter med hjärtsvikt följs många gånger i primärvården. Upprepat behov av sjukhusvård är vanligt, men kan i många fall förebyggas.

Hjärtsviktsmottagning

Få människor känner till att de har en sjukdom som heter hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär att hjärtat av olika anledningar inte pumpar med samma kraft längre och man kan uppleva symptom som trötthet och andfåddhet. Patientgruppen har länge saknat någon som tagit ett helhetsgrepp om deras situation. Många har bollats mellan olika läkare och vårdinrättningar vilket resulterat i felbehandlingar med försämrad hälsa som resultat. På Vårdcentralen i Näsby provar man därför sedan en tid tillbaka en ny behandlingsform som syftar till att skapa tillgänglighet och kontinuitet.

Film: Hjärtsviktsmottagning på ringla.nu

Indikatorer i Primärvårdskvalitet

Data kan användas för att:

  • kartlägga hur vården ser ut idag för att kunna hitta förbättringsområden
  • följa resultaten för patientgruppen
  • följa och utvärdera vårdcentralens arbete med patienter med hjärtsvik
  • identifiera hjärtsviktspatienter för att kunna göra en individuell bedömning avseende till exempel läkemedelsbehandling.

För indikatorerna som inkluderar läkemedel är det viktigt att ta hänsyn till de olika subgrupperna som hjärtsvikt delas in i: HFpEF med bibehållen pumpförmåga men minskad eftergivlighet i hjärtat och HFrEF där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Basbehandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) i kombination med betablockerare har i studier visat god effekt mot förtida död patienter med hjärtsvikt av typen HFrEF medan motsvarande effekt inte kunnat styrkas för hjärtsvikt av typen HFpEF. För dessa har specifik läkemedelsbehandling ”ingen effekt på en sammanslagen endpoint av kardiovaskulär död, hjärtstillestånd och sjukhusvård på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)”.

Fördelningen av HFpEF och HFrEF i befolkningen bedöms vara ungefär lika-något fler med personer med HFrEF. Dock är gruppen HFpEF troligen större i primärvård. För dessa är behandling av grundsjukdomen viktig.

Även patienter med HFpEF kommer ofta i fråga för kombinationsbehandlingen av andra skäl, som till exempel högt blodtryck. Resultaten för läkemedelsindikatorerna får därför bedömas mot den här bakgrunden.

Patienter med HFpEF är ofta multisjuka och sköra. Det viktigaste för dessa patienter är att erbjudas fast vårdkontakt med en sjuksköterska som känner dem väl och som har både kontiuitet och god tillgänglighet. Det kan vara äldresjuksköterska, diabetessjuksköterska eller hjärtsviktssjuksköterska. Det finns i nuläget inte övertygande evidens för att särskilda hjärtsviktsmottagningar har effekt på t.ex. minskade sjukhusinläggningar för den här gruppen.

Indikatorer att följa i Primärvårdskvalitet

Indikatorer för hjärtsvikt

Quiz/undersök

1. Hur många patienter med diagnos hjärtsvikt finns på VC? (Hj1)

2. Har "rätt" patienter "rätt" behandling? (Hj2, Hj3, Hj5)

3. Når vi önskvärt resultat vad gäller återbesök för patienter med hjärtsvikt? (Hj4)

Gruppdiskussionsfrågor

1. Vilka utvecklingsområden finns på VC? Något som är mer angeläget? Något som är "enkelt" att genomföra?

2. Hur skiljer sig vården av patienter med hjärtsvikt mot de med diabetes? Finns det några lärdomar som kan göras utifrån det?

Lärande exempel - vad har andra VC gjort?

Hjärtsviktsfokus på Kungsängens VC

Bättre hjärtsviktsvård på Hertig Knuts VC

Samlad vård för patienter med hjärt-kärlsjukdom på Huddinge VC

Hemmonitorering vid hjärtsvikt på Hemse VC

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.