Publicerad 27 oktober 2021

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) var en av de första regionerna som började använda Primärvårdskvalitet och har genom det samlat på sig mycket erfarenhet. Här kan du läsa mer om vad de har gjort och reflektioner kring det.

Introduktion

Västra Götalandsregionen består av cirka 200 vårdcentraler och 125 rehabenheter. I förfrågningsunderlagen är det numer obligatoriskt för vårdcentraler att vara anslutna till Primärvårdskvalitet. Under 2020 blir det obligatoriskt för Vårdval Rehab. De gängse sättet att ansluta är via Medrave.

Det stora antalet enheter och den geografiska spridningen på dessa har varit en styrande faktor till det angreppsätt som använts för att introducera Primärvårdskvalitet.

Det strategiska beslutet att systemet skall vara obligatoriskt har medfört att resurser dedikerats för att fortsatt arbeta med införandet.

Införandet av Primärvårdskvalitet

Västra Götalandsregionen har länge legat i framkant när det gäller kvalitetsdata och varit med från starten när Primärvårdskvalitet lanserades 2016.

Införandeprojektet för Primärvårdskvalitet inom Västra Götalandsregionen drivs av koncernkontoret. Projektet omfattar både den regiondrivna Närhälsan och privata vårdgivare och avser såväl vårdcentraler som rehabenheter.

2016 genomfördes en förstudie kring användbarhet i regionen genomfördes som följdes upp med ett projekt där några pilot-vårdcentraler fick stöd i att analysera indikatorerna och använda dem lokalt.

2017 påbörjades en utbildningssatsning där frivilligt anmälda vårdcentraler deltog för att lära sig Primärvårdskvalitet, analys av indikatorerna och omsättning i verksamheten.

Utveckling av två sätt för introduktion till Primärvårdskvalitet - ett lärarlett och ett webbaserat självstudiematerial, se länk nedan. Samma grundmaterial används, och materialet är även tänkt att täcka behovet för rehabenheter. Läs mer nedan om metodbeskrivning av pilotprojekten.

Idag bedrivs lärarledda introduktioner till PrimärvårdsKvalitet på begäran, och stöd ska ges producentneutralt, alltså både för offentliga och privata enheter.

Fördjupning av VGR:s införandeprojekt

Intervju kring införandet av Primärvårdskvalitet

I filmen Intervjuas Tomas Andreasson och Camilla Berglund, projektledare kring införandet av Primärvårdskvalitet i Västra Götalandsregionen. Filmen är ca 2,5 min lång.

Introduktionsutbildning

I syfte att underlätta anslutning till Primärvårdskvalitet har Västra Götalandsregionen tagit fram en introduktionswebb. Den innehåller fakta om användning och de instruktioner du behöver för att komma igång. Här hittar du även diskussionsfrågor inom olika områden som kan ge vägledning när ni startar upp användningen.

VGR:s introduktionsweb för Primärvårdskvalitet

Introduktionsfilmer om Primärvårdskvalitet

Kom igång

I den första filmen får du en genomgång av översiktsidan med alla indikatorområden och deras illustrationer av varje ingående indikator i form av ett låddiagram.

Kom igång med Primärvårdskvalitet

Lär dig navigera

I den andra instruktionsfilmen får du lära dig mer om vad det är för kvalitetsdata du kan få ut med hjälp av modulen. Den beskriver delarna kring indikatorfördjupning, benchmarkingfunktionen och hur du får fram patientlistor för kvalitetsuppföljning på individnivå.

Lär dig navigera i Primärvårdskvalitet

Förstå indikatorspecifikationen

I den tredje och sista instruktionsfilmen får du en genomgång av indikatorspecifikationen. Denna beskriver vad indikatorn består av, till exempel vilka koder eller diagnoser som används vid utsökning för att visa det indikatorn beskriver. Varje indikator har sin egen specifikation som du behöver ta del av för att kunna tolka den data som presenteras och relatera den till er verksamhet.

Förstå indikatorspecifikationen

Stöd för användning av Primärvårdskvalitet i förbättringsarbete

För att nå spridning av kunskap och användande av Primärvårdskvalitet utnyttjas inom Närhälsan (den offentliga vården) forum där exempelvis medicinska rådgivare eller områdeschefer träffas. De privata vårdgivarna kan inte nås på samma sätt, men där kan arbetet i de regionala processteamen (kunskapsorganisationen) användas, då detta arbete också bedrivs producentneutralt. De större privata aktörerna bedriver stöd för förbättringsarbete på egen hand.

För att ge inspiration till användning arbetar införandeprojektet med att publicera goda exempel för att på det sättet sprida inspiration till arbetssätt i förbättringsarbete där Primärvårdskvalitet utnyttjas. Exemplen återfinns i länkar nedan.

Ett regionalt visningslager är under utveckling och syftar till att möjliggöra visning av kvalitetsindikatorer från Primärvårdskvalitet för centrala regionverksamheter.

Hinder och möjligheter, framgångsfaktorer och effekter

Västra Götalandsregionen är en av de största regionerna vilket både skapar möjligheter och hinder. Den effekt som har uppnåtts med införandet av Primärvårdskvalitet sedan starten 2016, kan sammanfattas i att den tekniska anslutningsgraden i slutet av 2019 ligger på närmare 95% för vårdcentraler och 75% för rehabenheter. Tyngdpunkten på att det skall vara ett verktyg som adderar värde i förbättringsarbete har fått gehör inom organisationen. Nästa steg är att etablera en förvaltning och utveckla kunskapen kring att införa och använda PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete. Detta är grunden för att kunna driva arbetet framåt.

Ett hinder för att komma till användning är att man inte har tid i den dagliga verksamheten på vårdcentralen att komma över inlärningspuckeln och tröskeln till att börja omsätta Primärvårdskvalitet i verksamheten.

Med över två hundra vårdcentraler är det både en utmaning och styrka att det finns många olika sätt att arbeta med förbättringsarbeten, som det gäller att ta vara på och vidareutveckla.

En framgångsfaktor i att arbetet med införande har kommit långt, är det mandat och den tid som Västra Götalandsregionen ger till införandeprojektet. Det finns också en insikt i att det kommer att ta tid. För att uppnå en högre nivå av användande bör lärande exempel tas tillvara vara ytterligare för att ge inspiration och vägledning i hur man själv ska gå tillväga på sin egen enhet.

Gamification - spela spelet om PrimärvårdsKvalitet

VGR har även tagit fram ett spel för att lära sig mer om PrimärvårdsKvalitet, som laddas ner via AppStore eller Google Play. Anta utmaningen - ladda ner appen och tävla i ett Quiz om Primärvårdskvalitet.

Om VGR:s gamification (PDF) Pdf, 187 kB. Pdf, 187 kB.

Material från webinarium: Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner?

Thomas Andréasson och Emil JohanssonPrimärvårdskvalitet, Regional organisation VGR (PDF)
Pdf, 701 kB.

Lärande exempel på omsättning av PrimärvårdsKvalitet i verksamheter

Förbättrad kontinuitet och stärkt teamarbete

Stärkt verksamhet med PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet stärker Strama VG:s arbete

Kontakt

Maila gärna VGR:s funktionsbrevlåda som hanterar frågor och funderingar kring införandet samt verksamhetsfrågor inom området: primarvardskvalitet@vgregion.se

Kontaktperson för Primärvårdskvalitet vårdcentral: Lone.dockered@vgregion.se

Kontaktperson för Primärvårdskvalitet rehab: Lena.zetterberg@vgregion.se

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR