Publicerad 26 oktober 2021

Målrelaterad ersättning

På evidensbaserade grunder avråds det starkt att koppla utfall i Primärvårdskvalitets indikatorer till någon form av målrelaterad ersättning.

Forskning visar att målrelaterad ersättning:

  • inte ger bättre vård för patienterna.
  • när den upphör får följden att resultaten blir sämre än innan ersättningen infördes.
  • leder till undanträngning av icke ersatta delar av verksamheten.
  • kan göra att vårdgivare undviker de sjukaste patienterna för vilka det är svårt att uppnå målen
  • minskar personalens egen inre motivation att utföra ett gott arbete.
  • inte sällan orsakar snedvridning av rapporterade data, vilket, utöver att fel enheter belönas, även medför att forskning kring primärvårdens patienter allvarligt störs.

Istället uppmuntras strukturer för stöd till vårdcentralernas utveckling genom:

  • ett tillitsbaserat förhållningssätt för ledning och styrning
  • återkoppling av resultat till primärvårdens personal på såväl grupp- som individuell nivå
  • att förbättringshandledare, med egen erfarenhet av att arbeta på vårdcentral, besöker vårdcentralerna och tillsammans analyserar resultat och utifrån det dialog kring de lokala förbättringsprocesserna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR