Publicerad 26 oktober 2021

Region Örebro län

Hälsovalsenheten har ett uppdrag att hålla samman och driva den medicinska kvalitetsutvecklingen för länets vårdcentraler.

 I uppdraget ingår även kompetensutveckling. Arbetet utgår ifrån kunskapsstyrning genom implementering av nationella riktlinjer och rekommendationer, kvalitetsregister, öppna jämförelser och aktuellt evidensläge.

Arbetet bidrar till en kultur där medicinska kvalitetsmått används för att utveckla praxis med utdata från Medrave och indikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och utgår från processtänkande samt att uppnå mesta möjliga patientnytta.­

Region Örebro län har för att stödja och utveckla arbetet och användningen med Primärvårdskvalitet inrättat en tjänst för en person som har fördjupade kunskap om systemet och indikatorerna - en så kallad "super-user".

Uppdragsbeskrivning för ”super-user” Region Örebro län

Uppdraget innebär att:

  • Arbeta på uppdrag av chef för Hälso- och sjukvårdsstaben
  • Uppdraget har fokus inåt i organisationen, mot verksamheterna
  • Ingå i Utvecklingsenheten på Hälsovalsenheten

Tillsammans med controller arbeta med Medrave och PrimärvårdsKvalitet genom:

  • Kvalitetssäkring
  • Utveckling
  • Vilka indikatorer som ska följas och mätas
  • Utveckling/anpassning av strukturerade indata

Uppdraget omfattar 10 % av heltid tills vidare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR