Publicerad 15 oktober 2020

Färdigförpackade livsmedel

Livsmedel i en försluten förpackning som levereras till ett storkök eller en butik för försäljning till konsument. Färdigförpackade livsmedel ska ha alla obligatoriska märkningsuppgifter tryckta på förpackningen.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan läggs i en kyl där konsumenten själv väljer och köper, räknas som färdigförpackade.

EU-förordning 1169/2011

Artikel 2

Definitioner

1. I denna förordning gäller följande definitioner:

e) färdigförpackat livsmedel: en enskild vara som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och storhushåll och som består av ett livsmedel och den förpackning i vilken det placerades innan det erbjöds till försäljning, oavsett om förpackningen omsluter livsmedlet helt eller endast delvis, men i varje fall så att förpackningen omsluter livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras; livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning ska inte anses vara färdigförpackade livsmedel.

Artikel 9

Förteckning över obligatoriska uppgifter

I enlighet med artiklarna 10–35 och om inget annat följer av undantagen i detta kapitel, ska följande uppgifter vara obli gatoriska:

a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckningen.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör från ett ämne eller en produkt som förtecknas i bilaga II som orsakar allergi eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses i artikel 8.1.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26.
j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt.
k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den faktiska alkoholhalten uttryckt i volym.
l) En näringsdeklaration.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset