Publicerad 23 januari 2024

Svenska

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell patientenkät får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, som ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Undersökningarna pågår i hela landet och du har blivit slumpmässigt utvald att delta, då du nyligen varit i kontakt med hälso- och sjukvården.

Undersökningarna genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se).

Dina erfarenheter är viktiga

Din upplevelse räknas, det är därför viktigt att just du är med i undersökningen. När fler engagerar sig får vården tillgång till viktig information och bättre förutsättningar att förbättra hälso- och sjukvården för alla. Ett högt deltagande ger dessutom en mer rättvisande bild.

Dina uppgifter skyddas

Att delta i undersökningarna är frivilligt. Inga resultat som återförs till verksamheterna kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningarna utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Till dig som är vårdnadshavare och fått inbjudan att delta

Enkäterna riktar sig till dig vars barn nyligen varit i kontakt med hälso- och sjukvården. Då barnet är under 15 år är det vårdnadshavaren som besvarar enkäten, om möjligt tillsammans med barnet. Var du inte närvarande vid besöket besvaras enkäten av den som var med barnet under besöket.