Publicerad 23 april 2024

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn på återkommande nationella undersökningar om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården.

Mätningarna genomförs vartannat år inom primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatrisk vård, samt akutmottagningar.

En nationell gemensam undersökning av patienternas upplevelse av standardiserade vårdförlopp i cancervården genomförs en gång i månaden.

Inloggning och administration

Stödstruktur