Last update 23 January 2024

Farsi

نظرسنجی ملی بیماران، نام کلی نظرسنجی‌های مکرر ملی است که از تجربیات بیماران در مورد خدمات مراقبت‌های بهداشتی انجام می‌گیرد.

دیدگاه‌های بیماران در خصوص خدمات مراقبت‌های بهداشتی، منبع مهمی از اطلاعات برای بهبود مستمر خدمات مراقبت‌های بهداشتی محسوب می‌شود. با شرکت کردن در نظرسنجی ملی بیماران، این فرصت در اختیار شما قرار می‌گیرد که تجربیات و احساس خودتان را در مورد خدمات مراقبت‌های بهداشتی به اشتراک بگذارید. نتایج بدست آمده برای بهبود و توسعه خدمات مراقبت‌های بهداشتی بر اساس دیدگاه بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به عنوان مبنای مقایسه‌های لازم بین بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی به کار می‌روند و به عنوان ابزاری برای نظارت و مدیریت عمل می‌کنند.

این نظرسنجی‌ها در کل کشور انجام می‌شوند و به دلیل تماسی که اخیراً با خدمات مراقبت‌های بهداشتی داشته‌اید، به صورت تصادفی برای شرکت در نظرسنجی انتخاب شده‌اید.

این نظرسنجی‌ها توسط Institutet för kvalitetsindikatorer ‏(Indikator) بنا به درخواست انجمن مناطق و مقامات محلی سوئد (skr.se) اجرا می‌شوند.

تجربیات شما اهمیت دارند

تجربیات شما مهم هستند. به همین دلیل، شرکت شما در این نظرسنجی حائز اهمیت است. هنگامی‌که افراد بیشتری مشارکت می‌کنند، خدمات مراقبت‌های بهداشتی به اطلاعات مهمی دست پیدا می‌کند که نتیجه آن، مراقبت‌های بهداشتی بهتر برای همه ما خواهد بود. همچنین، میزان بالای مشارکت باعث ایجاد دیدگاهی واقعی‌تر و منصفانه‌تر خواهد گردید.

اطلاعات شما محفوظ خواهد ماند

شرکت در نظرسنجی داوطلبانه است. هیچیک از نتایجی که به خدمات مراقبت‌های بهداشتی برگردانده می‌شوند، قابل مرتبط شدن به پاسخ‌دهندگان جداگانه نخواهند بود. این نظرسنجی‌ها مطابق با قوانین جاری حفاظت از داده‌ها و رهنمودهای اخلاقی این صنعت انجام می‌گیرند.

اگر فرزند دارید و برای شرکت کردن دعوت شده‌اید

این پرسش‌نامه‌ها برای افرادی در نظر گرفته شده‌اند که فرزندان‌شان با خدمات مراقبت‌های بهداشتی در تماس بوده‌اند. از آنجایی‌که سن کودک کمتر از 15 سال است، قیم قانونی کودک باید به این پرسش‌نامه - ترجیحا به همراه کودک - پاسخ دهد. اگر هنگام وقت ملاقات حضور نداشته‌اید، پرسش‌نامه باید توسط شخصی تکمیل شود که هنگام وقت ملاقات همراه کودک بوده است.