Publicerad 11 maj 2022

Vägledning om att forska på kvalitetsregisterdata reviderad

Vägledningen om kvalitetsregisteruppgifter för forskning har setts över och uppdaterats inom två områden. Skriften riktar sig både till forskare som vill använda kvalitetsregisteruppgifter och till personal som arbetar med kvalitetsregister.

Vägledningen beskriver gällande reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning.

I vägledningen har två områden förtydligats:

  • Studentarbeten under grundutbildning och på avancerad nivå omfattas i normalfallet inte av forskningsbegreppet i 2 § etikprövningslagen (studentundantaget). Det innebär i praktiken att studenter i normalfallet ska nekas att få ut hälsodata från kvalitetsregister eftersom dessa bara får användas för ”forskning”.
  • Uppgiftsskyldighet mellan myndigheter, 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Uppgiftsskyldigheten aktualiseras när t.ex. ett universitet eller en högskola begär uppgifter från ett kvalitetsregister. Myndigheter kan inte luta sig mot offentlighetsprincipen när de vill få ut uppgifter från en annan myndighet. I stället är de hänvisade till denna bestämmelse. Sådant uppgiftslämnande kan dock hindras av sekretess eller av arbetets behöriga gång. Paralleller dras i vägledningen till begränsningsregeln ”rutinbetonade åtgärder” i tryckfrihetsförordningen när det gäller att uttyda innebörden av att hindras av sekretess eller av arbetets behöriga gång.

Vägledningen Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.