Publicerad 28 februari 2023

Satsning på kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

Nu genomförs en kommunsatsning för att effektivisera informationsförsörjningen till fem nationella kvalitetsregister. De register som omfattas är Senior alert, SveDem, RiksSår, Svenska palliativregistret och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD).

Uppdraget kommer från Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning socialtjänst – kommuner i samverkan (S-KiS), som företräder landets 290 kommuner. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar arbetet som görs tillsammans med representanter från berörda kvalitetsregister, registercentrum, registrens it-leverantörer, Inera AB och kommunerna samt journalleverantörer för kommunal hälso- och sjukvård.

Senior alert först ut

Arbetet med att effektivisera informationsförsörjningen har kommit olika långt för de fem kvalitetsregistren. Det register som kommit längst med utvecklingsarbetet mellan journal och kvalitetsregister är Senior alert. Nu under våren är den första utvecklingsdelen färdig och information från journalsystem till registret kan börja överföras automatiskt. Registrering sker via den nationella infrastrukturen och Ineras tjänst för Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Förstudier för fler kvalitetsregister

För andra register inom kommunal hälso- och sjukvård har utöver Senior alert även RiksSår och SveDem genomfört förstudier och under våren pågår arbete med Svenska palliativregistret. Syftet med förstudierna är att bedöma om register, vårdgivare och journalsystem är redo för en automatiserad informationsförsörjning till registret och vilka positiva effekter det medför, både för registrerande vårdpersonal och för kvalitetsregistret. Det handlar till exempel om minskad dubbeldokumentation, minskad tids- och resursåtgång för registrering, ökad datakvalitet och ökad täckningsgrad till de nationella kvalitetsregistren.

Bred representation i förstudierna

Förstudierna samordnas av SKR som också bidrar med informatikexpertis. Deltagare i förstudien är registerhållare för Svenska palliativregistret, representant från registercentrum Sydost, specialistsjuksköterskor inom palliativ vård från Jönköpings och Vaggeryds kommun, samt representant för det journalsystem som används i berörda kommuner.

Informationsansvarig

  • Björn Hultgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.