Publicerad 11 november 2021

Minskade skillnader mellan kvinnor och män vid strokebehandling

Könsskillnader vid behandling av strokepatienter har minskat. Svensk strokevård har också förbättrats och utvecklats mycket positivt över tid. Det visar en ny forskningsstudie med data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Marie Eriksson

Marie Eriksson, foto: Mattias Pettersson.

– Förändrings- och förbättringsarbeten på sjukhusen är en nyckel till den positiva utvecklingen av strokevården. Där har tillgången till data från Riksstroke haft stor betydelse, berättar Marie Eriksson forskare vid Umeå universitet, professor i statistik och medlem i Riksstrokes styrgrupp.

– Riksstroke är enda källan att följa utvecklingen av strokevården i hela befolkningen. I dag kan sjukhusen följa sina data och kvalitet över tid, jämföra med andra enheter och hela riket och på så sätt se ojämlikheter och avvikelser. Just synliggörandet av skillnader leder till förbättringar och stimulerar en god vård. Över femtio sjukhus rapporterar in ett eller flera förbättringsarbeten varje år. Vårt gemensamma mål är att uppnå en god och jämlik vård, och ingen vill ju behandla grupper olika, säger Marie Eriksson.

Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Cirka 20 000 personer, något fler män än kvinnor, drabbas varje år. Tidigare studier av vård, behandling och utfall efter stroke har visat på skillnader mellan kvinnor och män. Riksstrokes forskargrupp visar med hjälp av kvalitetsregisterdata mellan åren 2005 och 2018 att dessa minskat.

Skillnader vid behandling utjämnade

– I dag är könsskillnaderna vid behandling i stort sett utjämnade. I början av den studerade perioden fick kvinnor med stroke proppupplösande behandling i något lägre utsträckning. Andelen kvinnor som fick blodförtunnande läkemedel för att förhindra nytt insjuknande vid stroke var också något lägre. Dessa skillnader finns glädjande nog inte kvar, menar Marie Eriksson.

Kvinnor och män som vid stroke har samma medvetandegrad när de kommer till sjukhus har i stort sett samma chans att överleva och återfå en god funktionsförmåga. Några kvarstående skillnader mellan kvinnor och män förklaras av kvinnors högre ålder vid insjuknandet och att de oftare drabbas av mer allvarlig stroke.

– Alla ska ha tillgång bästa möjliga vård. Därför är det viktigt att fortsätta följa upp skillnader i behandling inte bara mellan kvinnor och män och utan också i olika grupper, mellan olika sjukhus och regioner, säger Marie Eriksson.

Uppföljning av vårdförlopp tas fram

Sedan 2020 är stroke och TIA ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vilket innebär att alla ska få samma vård i hela landet. Riksstroke arbetar nu med att ta fram system för att kunna följa de indikatorer som ingår i vårdförloppet. Inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har Nationell arbetsgrupp stroke sedan flera år fått en sammanställning kvartalsvis på vissa nyckeltal avseende strokevård för att kunna följa upp regionala skillnader. Även om skillnader på gruppnivå försvunnit så finns det fortfarande geografiska skillnader som behöver belysas och åtgärdas för att säkerställa att alla stroke- och TIA-patienter får tillgång till den vård som rekommenderas i vårdförloppet och i nationella riktlinjer.

Positiv utveckling av svensk strokevård

Forskarnas resultat visar också stora förbättringar i strokevården totalt sett.

– Vi ser en väldigt positiv utveckling av strokevården. Tillgång till strokeenhet och proppbortagande behandling i det akuta skedet har ökat samtidigt som tiderna till behandling kortats. Den sekundärpreventiva behandlingen, som ska hindra återinsjuknande, har även den utvecklats enormt. Och trots att populationen och medelåldern ökat under tidsperioden ser vi att det är färre som insjuknar i stroke, avslutar Marie Eriksson.

Läs vidare

Forskare från Riksstrokes styrgrupp som medverkat i studien: Marie Eriksson, Umeå universitet, Mia von Euler, Örebro universitet, Signild Åsberg, Uppsala universitet och Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborgs universitet.

Mer om förbättringsarbeten inom strokevården på Riksstrokes webb

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.