Publicerad 18 februari 2022

Kvalitetsregistret GallRiks bidrar till minskad antibiotikaanvändning och kortare vårdtider

Lars Enochsson

Lars Enochsson

Forskning på GallRiks data har bidragit till minskad användning av antibiotika vid gallstensoperationer och till förändrad behandling vid gallsten, vilket har förkortat vårdtiden. Registrets data har också använts som underlag i arbetet med nationellt vårdprogram för gallstenssjukdom.

– Genom forskningen vet vi att det inte finns någon större effekt av att ge antibiotika slentrian- och rutinmässigt vid planerad gallstenskirurgi. Från 2007 till idag har användningen minskat från 20 till 13 procent. Skillnaden för den enskilde patienten är kanske inte så stor, men en minskad antibiotikaförskrivning minskar också resistensutvecklingen, säger Lars Enochsson, professor vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet, överläkare vid kirurgkliniken Sunderby sjukhus och registerhållare GallRiks.

Under de senaste tio åren har nästan 50 forskningsstudier på GallRiks data publicerats. Detta har lett till förändrad behandling vid sten som upptäcks i gallgångarna med kortare vårdtider som följd. Minskade risker för gallgångsskador vid akut gallblåseinflammation är ett annat resultat av forskningen.

Behov av uppföljning efter operation

GallRiks startades 2005. Idag registrerar drygt 70 kliniker i landet mer än 90 procent av de 13 000 gallstensoperationer som utförs varje år samt drygt 9 000 endoskopiska undersökningar av gallvägarna, för att bland annat åtgärda sten som fastnat i gallgångarna. I registret finns data över 180 000 galloperationer.

– Idén om ett kvalitetsregister för operation av gallstenssjukdom uppkom när man i kirurgsverige ville ta reda på hur det gick för patienterna efter operation vilket var dåligt känt. Alla antog att det gick bra för de flesta, men ingen visste riktigt säkert. Idag har vi tack vare registret en mycket god uppfattning om hur det går för patienterna och om eventuella skillnader i handläggning, utfall och teknik mellan olika delar av landet. Genom det skapar vi bättre förutsättningar för jämlik vård, säger Lars Enochsson.

Registerdata och forskningsunderlag i det nationella vårdprogrammet

Inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård bildade nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar en nationell arbetsgrupp för gallstenssjukdom i februari 2021. Arbetsgruppen har i uppgift att ta fram ett vårdprogram för att diagnostisera och behandla patienter med gallstenssjukdom.

– GallRiks bidrog till att arbetsgruppen etablerades. Då det saknades ett vårdprogram för gallstenssjukdom tog vi kontakt med programområdet för mag- och tarmsjukdomar och föreslog att ett sådant skulle tas fram. Inför bildandet av arbetsgruppen bjöd vi in programområdet till ett av våra styrgruppsmöten där vi fick möjlighet att lämna synpunkter kring den fortsatta processen, säger Lars Enochsson.

– Den kunskap och stora mängd kvalitativa data som Gallriks kan bidra med i arbetet i den Nationella arbetsgruppen (NAG) är ovärderlig. Den höga täckningsgraden i Gallriks tillåter även att registerdata kan användas vid kvalitetsuppföljningen efter införandet av det Nationella vårdprogrammet, säger Erik Haraldsson, ordförande i NAG Gallstenssjukdom.

Styrgruppen i GallRiks hade tidigare medverkat i Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) omfattande utvärdering 2016 - 2019 av gallstensoperationer. Registrets data och forskning var viktiga kunskapsunderlag i arbetet. Lars Enochsson menar att GallRiks har mycket att bidra med också i den fortsatta utvecklingen av programområdet.

– I och med vår medverkan i SBU-utredningen har vi vana att hantera den här typen av process. Vi har dessutom god kunskap om aktuell forskning. Det är viktigt att ta till vara både den och SBU:s genomförda arbete och inte starta om processen på nytt. Man behöver ju inte uppfinna hjulet igen. Men, jag hyser goda förhoppningar om att det inte kommer att bli en sådan utveckling, avslutar Lars Enochsson.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.