Publicerad 6 november 2023

För dig som patient i Nationella kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren utvecklar och säkrar vårdens kvalitet. Syftet är att bidra till löpande förbättringar, som gör vården ännu bättre för dig som är patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller i den kommunala hälso- och sjukvården.

Registren gör det möjligt för att följa upp den vård som ges i hela landet. När många patienter deltar i ett kvalitetsregister är det möjligt att jämföra resultat mellan olika vårdenheter i hela landet eller i en region. Personalen kan följa upp vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för till exempel en viss grupp patienter och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Du är med och förbättrar vården genom ditt bidrag

Genom att låta dina uppgifter finnas i kvalitetsregistret är du med och utvecklar vården. De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna, som görs på gruppnivå, går det inte att identifiera uppgifter enskilda om dig.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter samlas in från patientjournaler hos vårdgivare och från dig själv. Dina uppgifter används för det primära syftet att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Uppgifterna får också användas för att framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Innan någon får forska på uppgifter i Nationella kvalitetsregister måste det godkännas av Etikprövningsmyndigheten.

Sekretess

Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav så att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem. Det ska även kontrolleras att ingen obehörig tar del av uppgifterna, att uppgifterna skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst

Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till kvalitetsregistret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar det aktuella Nationella kvalitetsregistret kan och får ta del av dina uppgifter.

Borttagning av uppgifter

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården.

Dina rättigheter som patient

 • Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i Nationella kvalitetsregister. Du kan också begära hos registret att befintliga uppgifter raderas.
 • Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas i ett kvalitetsregister, och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna.
  Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat.
 • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms.
  Begränsning innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter.
 • Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Vill du tas bort ur ett nationellt kvalitetsregister?

Du har rätt att få dina uppgifter raderade från ett register. Kontakta i så fall antingen din vårdgivare eller registret. Varje register har en blankett som du behöver fylla i för att dina uppgifter ska raderas. Om du vill veta vilket register du är registrerad i frågar du din vårdgivare. Kontaktuppgifter till de olika registren finns på registrens egna webbplatser. Dessa hittar du via den här sidan:

Hitta register

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.