Publicerad 28 september 2022

Många insatser krävs för ökad tillgänglighet i vården

SKR stöder förslaget om att utöka vårdgarantin inom specialiserad vård. SKR saknar dock resonemang om konsekvenser exempelvis kring kompetensförsörjningen. Där krävs en djupare analys.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har getts möjlighet att lämna yttrande på utredningen Vägen till ökad Tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram.

Att öka tillgängligheten är prioriterat i alla regioner och SKR delar Tillgänglighetsdelegationens bild att det krävs många olika insatser där en nyckel är att stärka primärvården. SKR instämmer i utredningens bedömning om vikten av att i god tid hänvisa patienter som inte kan få vård inom vårdgarantins gräns och har samma uppfattning om att de flesta patienter båda kan och vill ta mer ansvar för sin hälsa, om rätt stöd ges. Att patienten är delaktig genom att vara informerad och insatt i planeringen av sin vård är också en nödvändighet för att resultatet av vården ska bli bra.

– Vårdens tillgänglighet är en stor och viktig fråga. Vi ser därför positivt på att vårdgarantin förtydligas och utvecklas, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En viktig fråga som har bäring på tillgängligheten och som saknas i slutbetänkandet, är vårdens kompetensförsörjning. Samhället står inför en stor utmaning. Under den kommande tio-års perioden kommer befolkningen över 80 år ha ökat med 50 procent, medan den arbetsföra delen av befolkningen ökar med 4 procent. För att upprätthålla dagens bemanningstäthet kommer sektorn behöva 36 procent av den tillkommande arbetskraften. Nyrekrytering kommer inte att räcka utan fler behöver kunna och vilja arbeta heltid och stanna hela yrkeslivet i vården. Verksamheterna måste också kunna behålla och kompetensutveckla befintlig vård- och omsorgspersonal.

Sektorn behöver också hitta nya arbetssätt, förbättrade behandlingsmöjligheter och använda digitaliseringens positiva effekter. SKR menar därför att det är olyckligt att utredningen enbart fokuserar på dagens problem och lösningar.

Vårdgarantin för primärvården har förändrats vid flera tillfällen utan uppföljning av patientnytta eller tillgång till vård. SKR saknar också resonemang kring förslagens administrativa påverkan på sjukvården.

– Det behövs ett långsiktigt åtagande från staten att stödja kommuners och regioners omställning till Nära vård om vi ska kunna säkra en jämlik och tillgänglig vård utifrån behov. En nationell strategi och resurser för Nära vård där staten, regionerna och kommunerna krokar arm är nödvändigt för att möjliggöra den omställning som krävs, säger Marie Morell.

Läs vidare

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) (PDF)

SKR:s arbete med tillgänglighet

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.