Publicerad: 20 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om att förlänga undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om förlängning av undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2021-06-30. Parterna kan förlänga överenskommelsen vid behov.

Sedan tidigare har överenskommelsen träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Se cirkulär 21:03.

OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård samt OFRs förbundsområde Läkare har valt att inte förlänga den tidigare överenskommelsen.

Bakgrund

Centrala parter har träffat en förlängning av tidigare överenskommelse mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra smittspridning av Covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

Parterna tar därigenom ansvar för en åtgärd som även fortsatt kan minska smittspridning av coronaviruset.

Innebörden av överenskommelsen

Enligt Allmänna bestämmelser (AB) §10 mom.4, finns det möjlighet att stänga av en arbetstagare för att förhindra att smitta sprids på arbetsplatsen. Innan en avstängning sker ska arbetsgivaren genomföra en överläggning med berörd arbetstagarorganisation enligt AB §10 mom.7.

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 utan föregående överläggning med berört fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare än i normala fall.

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren mottogs, om de ser skäl till det.

Observera att bestämmelsen i AB § 10 gäller i övriga delar.

Observera att för arbetstagarorganisationer som inte är del av denna överenskommelse, gäller överläggningsskyldighet för arbetsgivare vid avstängning enligt AB § 10 mom.7. Överläggningen om avstängning på grund av misstänkt Covid- 19 behöver genomföras skyndsamt mot bakgrund av risken för smitta av en allmänfarlig sjukdom. Arbetsgivaren kan fatta och verkställa beslut innan överläggningsskyldigheten fullgjorts om synnerliga skäl föranleder det.

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av Covid-19

Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.

Arbetstagare som befaras vara smittad av Covid-19 ska enligt rekommendation från myndigheter söka kontakt med hälso- och sjukvård för provtagning. Avstängning avbryts vanligtvis då arbetstagaren uppsökt vårdkontakt. På Försäkringskassans hemsida finns mer information om smittbärarpenning.

Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Carola Lundberg, Carina Rajala och Jeanette Hedberg
 • Löpnummer/utgåva
  21:06
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  21/00104