Publicerad: 22 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021

SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2021. Tabeller med utfall och beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats. Utfallet i inkomstutjämningen motsvarar det som SKR publicerade i de kommunvisa beräkningarna i cirkulär 20:57. Förändringarna enligt detta cirkulär avser kostnadsutjämningen, LSS-utjämningen, en liten justering av regleringsposten samt skattesatser i berörda kommuner.

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021

SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2021. Tabeller med utfall och beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats:

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Utfallet i inkomstutjämningen motsvarar det som SKR publicerade i de kommunvisa beräkningarna enligt cirkulär 20:57. Förändringarna enligt detta cirkulär avser kostnadsutjämningen, LSS-utjämningen, en liten justering av regleringsposten samt skattesatser i berörda kommuner.

Cirkulär 20:57

Utfall kostnadsutjämningen 2020

SCB har beräknat utfallet för kostnadsutjämningen för 2021. I princip hela beräkningsunderlaget var känt vid den preliminära beräkningen från slutet av september (se cirkulär 20:39). Den enda skillnaden mellan detta utfall och den preliminära beräkningen avser eftersläpningsersättningen i modellen för verksamhetsövergripande kostnader.

Cirkulär 20:39

Jämfört med den preliminära beräkningen från september får 258 kommuner en försämring av utfallet med 11 kronor per invånare. Detta beror på att ersättningen för eftersläpning i modellen för verksamhetsövergripande kostnader fastställts med befolkningen den 1 november 2020. 26 kommuner ”kvalificerade” sig för bidrag enligt denna komponent, och finansieringen av detta bekostas av alla kommuner med 32 kronor per invånare. Jämfört med prognosen för oktober blev denna finansiering 11 kronor dyrare.

För att kvalificera sig för eftersläpningsbidraget måste kommunen haft en genomsnittlig befolkningsökning åren 2015 till 2019 som överstiger 1,2 procent i genomsnitt per år, men även en ökning som överstiger 1,2 procent mellan 2019 och 2020. De 26 kommunerna som kvalificerar enligt dessa båda kriterier får ett bidrag på mellan 29 och 1 494 kronor per invånare, innan finansieringen av bidraget räknats av.

Den förhållandevis blygsamma befolkningsökningen hittills under 2020 gör också att antalet kommuner som kan komma i fråga för eftersläpningsersättning 2022 nu minskat från 76 till 62.

Utfall LSS-utjämningen 2020

SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 2021. Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2021 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2019, genomsnittliga kostnader enligt RS 2019 samt personalkostnadsindex beräknade på 2019 års förhållanden.

Jämfört med prognosen i september har en handfull kommuner förändrat sina uppgifter i underlaget för personalkostnadsindex enligt räkenskapssammandraget. Ett antal kommuner har också reviderat antalsstatistiken för 2019. Detta påverkar alla kommuner genom att de genomsnittliga prislapparna för de olika insatserna ändras. De största förändringarna jämfört med septemberprognosen återfinns dock bland de kommuner som reviderat underlaget.

Regleringsbidrag/avgift

SKR har gjort en ny bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2021 och framåt. Förändringar jämfört med cirkulär 20:57 beror på att anslaget för kommunalekonomisk utjämning har justerats och att nettokostnaderna för kostnadsutjämningen minskat.

Tabell 1. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023

Miljoner kronor

Tabell 1, Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023, visar summa inkomster för kommuner, ramanslag från staten och differens som leder till regleringspost, i miljoner kronor, för åren 2020 till och med 2023


2020

2021

2022

2023

Summa inkomster för kommunerna (1)

75 588

74 547

76 886

79 763

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

86 152

105 403

102 095

96 889

Differens → Regleringspost (2)–(1)

10 564

30 856

25 209

17 127

Tabell 2. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023

Kronor per invånare

Tabell 2, Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023, visar summa inkomster för kommuner, ramanslag från staten och differens som leder till regleringspost, i kronor per invånare, för åren 2020 till och med 2023


2020

2021

2022

2023

Summa inkomster för kommunerna (1)

7 325

7 183

7 351

7 571

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

8 349

10 156

9 761

9 197

Differens → Regleringspost (2)–(1)

1 024

2 973

2 410

1 626

Den skatteväxling som gjordes 2018 mellan kommuner och regioner har förbisetts i anslagsramarna för 2019 och 2020 men i 2021 års ram ingår växlingen på nytt. Kommunernas anslag minskar med 69 miljoner kronor medan regionernas anslag ökar med samma summa. Eventuell retroaktiv justering utreds inom finansdepartementet.

För 2021 påverkas regleringsposten även av att nettokostnaderna för kostnadsutjämningen minskar med 57 miljoner kronor i den definitiva utjämningen jämfört med preliminär utjämning i oktober. För 2021 uppgår därmed den totala förändringen av regleringsposten jämfört med cirkulär 20:57 till –12 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka –1 krona per invånare. För övriga år uppgår förändringen till –69 miljoner kronor eller cirka –7 kronor per invånare.

Skattesatser 2021

Den 17 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) skattesatser för 2021. Den totala kommunala skattesatsen för kommuner och regioner minskar i genomsnitt med 1 öre nästa år och uppgår till 32,27 procent. Den kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt med 1 öre medan skattesatsen till regioner är oförändrad. Det är 9 kommuner som höjer skattesatsen 2021 medan 11 kommuner sänker. Ingen region ändrar sin skattesats. Under år 2021 kommer inga skatteväxlingar att genomföras. De kommunvisa skattesatserna för 2021 finns på SCB:s webbplats:

Kommunala skattesatser. År 2001–2021, SCB

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2020–2027

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 2020–2027” på vår webbplats:

Prognosunderlag för kommuner

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2020–2027. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns filer med specificering av generella och riktade statsbidrag. Av specificeringen av generella statsbidrag framgår vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed i prognosunderlaget. Filerna finns på vår webbplats:

Specificering av vissa statsbidrag

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 20:57) beror på:

 • Definitiv kostnadsutjämning för 2021
 • Definitiv LSS-utjämning för 2021
 • Justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning
 • Fastställda skattesatser 2021
 • Ny prognos fastighetsavgiften (se cirkulär 20:60)

Cirkulär 20:60

 Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned filen:

 • Uppdateringsfil-20059nr7.xls

från webbsidan:

Uppdateringstabell 2020 för kommuner

Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Information om tidpunkter under 2021 och frågor

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.

Ekonomikalendern

Prenumerera på ekonomiuppdateringar

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats?

Prenumerera på webbinnehåll

Aktuella cirkulär

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor om detta cirkulär kan ställas till:

 • Måns Norberg (kostnadsutjämning, LSS-utjämning)
 • Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag)

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Måns Norberg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Måns Norberg
 • Löpnummer/utgåva
  20:59
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/01790