Publicerad: 12 juni 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021

I detta cirkulär presenterar vi revidering av preliminär kostnadsutjämning 2021 och preliminär LSS-utjämning 2021, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Revidering av preliminär kostnads- och LSS-
utjämning 2021

I detta cirkulär presenterar vi:

 • Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2021
 • Reviderad preliminär LSS-utjämning 2021
 • Befolkningsframskrivningar för alla kommuner och län tillgängliga på scb.se
 • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Reviderad prognos av kostnadsutjämningen för 2021

SKR har reviderat prognosen för 2021 års kostnadsutjämning. Föregående prognos presenterades i cirkulär 20:20. Jämfört med föregående prognos har följande komponenter nu uppdaterats med utfall:

 • hela modellen för vuxenutbildning
 • andel lågutbildade 20–40-åringar (i modellen för individ- och familjeomsorg)
 • socioekonomiskt index i modellen för förskola.

Kvar att uppdatera inför utfall i kostnadsutjämningen 2021 är:

 • eftersläpningsbidraget (i modellen för verksamhetsövergripande kostnader)
 • de faktiska nettokostnaderna.

Verksamhetens nettokostnader 2019 är reviderade

Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2019 kommer att ligga till grund för 2021 års kostnadsutjämning. Då verksamhetskostnader ännu inte är fastställda har SKR gjort en bedömning av dessa utifrån preliminära uppgifter. Uppgifter för drygt 70 procent av kommunerna finns publicerat och dessa kommuners kostnadsutveckling mellan 2018 och 2019 utgör antagandet om nettokostnaderna 2019. Kostnadsuppgifter för kollektivtrafiken är oförändrade jämfört med föregående prognos.

Tabell 1. Nettokostnad 2018 samt prognos 2019 per verksamhet
Kronor per invånare

Tabell 1 visar nettokostnad 2018 och prognos 2019 för olika kommunala verksamheter.

2018

2019

Förändring, %

Barnomsorg

8 317

8 504

2,2 %

Förskoleklass o Grundskola

11 466

11 891

3,7 %

Gymnasieskola

3 895

4 042

3,8 %

Komvux

636

674

6,0 %

Individ- o familjeomsorg

4 361

4 500

3,2 %

Äldreomsorg

10 687

10 982

2,8 %

Kollektivtrafik (inkl. regioner)

2 520

2 564

1,7 %

Eftersläpningsbidraget för befolkningsökning i delmodellen för befolkningsförändringar

Denna prognos innebär inga förändringar avseende eftersläpningsbidraget jämfört med prognosen i cirkulär 20:20. Ersättningen för eftersläpning har satts till noll. I modellen Skatter & bidrag finns det möjlighet att simulera bidragets storlek utifrån vad man tror att befolkningen blir per den 1 november 2020. 76 kommuner kan få bidrag för eftersläpningseffekter 2021, se tabell 10 i cirkulär 20:20.

Reviderat preliminärt utfall 2021

Kommunens standardkostnad för kostnadsutjämningens olika delar samt kommunens bidrag eller avgift totalt framgår av bilaga 1. Bidraget eller avgiften för kommunen är skillnaden mellan kommunens så kallade strukturkostnad och den genomsnittliga strukturkostnaden för riket.

Förändringar jämfört med föregående prognos i cirkulär 20:20 framgår av bilaga 2. För enskilda kommuner sträcker skalan från ett bättre utfall med 215 kronor per invånare (Burlöv) till ett sämre utfall med –285 kronor per invånare (Munkfors). Uppdateringen av modellen för vuxenutbildning samt det socioekonomiska indexet i förskolemodellen har generellt gett störst förändringar, men även de relativt kraftiga revideringarna av nettokostnaderna inom förskola/skola har haft betydelse. 56 kommuner får förändringar motsvarande +/–100 kronor eller mer.

Nästa beräkning

SCB kommer senast den 1 oktober att redovisa nästa prognos över 2021 års kostnadsutjämning. I den beräkningen kommer kostnadsuppgifterna per verksamhet att vara fastställda. Befolkningen per 1.11.2020 (ersättning för eftersläpning) kommer dock ej att finnas tillgängligt förrän då utfallet presenteras vid årsskiftet.

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2021

Med anledning av Räkenskapssammandraget (RS) för 2019 preliminära publicering den 16/6 så har SCB gjort en ny prognos för utfallet i LSS-utjäm­ningen för 2021. RS är denna gång helt komplett, alla kommuner har lämnat in. Vid förra prognosen i april beräknades personal­kostnadsindex (PK-IX) med RS 2019 som underlag för de 223 kommuner som hade skickat in sina RS till SCB senast 19 april. De största förändringarna mellan denna prognos och aprilprognosen finns bland de 67 kommuner där det gamla PK-IX har använts i aprilberäkningen. Övriga kommuners utfall påverkas av att genomsnittskostnaderna per insats och att totalkostnaderna ändrats. Befolkningsantalet har också ändrats sedan förra prognosen. Dessutom finns några korrigeringar av underlaget för enskilda kommuner med. Avvikelsen mellan denna prognos och SCB:s preliminära beräkningar av LSS-utjämningen som ska publiceras senast 1 oktober i år bör bli ganska små.

I den senaste ändringen av LSS-utjämningen (prop. 2007/08:88) tar regeringen ställning för att PK-IX ska uppdateras ofta för att hålla träffsäkerheten på en hög nivå. Vår bedömning är att träffsäkerheten i systemet skulle påverkas negativt om en fullständig uppdatering inte gjordes.

Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar:

 • Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2019 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.
 • Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2019 enligt uppgifter från Försäkringskassan.
 • Personalkostnadsindex (PK-IX) som baseras på uppgifter från RS 2019.
 • Folkmängdsuppgifter per den 31 mars 2020.
 • Genomsnittskostnader beräknade på basis av en preliminär rikstotal från RS 2019. Kostnaden per insats som används i beräkningen av grundläggande standardkostnad framgår av fliken ”Tabell 5”.
 • Standardkostnader som är uppräknade med prognos för KPIF för 2020 och 2021 totalt 3,2 procent.

De totala kostnaderna som utjämningssystemet omfattar uppgick 2019 till 54,1 miljarder kronor, en ökning med ca 3,8 procent jämfört med 2018.

Befolkningsframskrivningar för alla kommuner och län tillgängliga på scb.se

Den 3 juni publicerade SCB för första gången kommun- och länsvisa befolkningsframskrivningar till 2070, i sin databas, se nedanstående sida:

Folkmängd, antalet födda, döda och flyttningar efter region, kön och ålder. År 2020–2070

De regionala framskrivningarna bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket. I statistikdatabasen publiceras uppgifter om befolkningen; födda, döda, inrikes in- och utflyttade, immigranter och emigranter efter ålder och kön för varje år under perioden 2020–2070. I ett statistiskt meddelande beskrivs utvecklingen i län och kommungrupper fram till år 2030.

Beräkningarna av det framtida antalet födda, döda och antalet som flyttar, bygger på att den tidigare observerade utvecklingen fortsätter framöver. Kommunernas egna planer eller mål för till exempel bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna.

Läs mer om SCB:s framskrivning på nedanstående sida:

Den framtida folkökningen ojämnt fördelad i riket

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2020–2027

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 2020–2027” på vår webbplats på nedanstående sida:

Prognosunderlag för kommuner

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2020–2027. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns filer med specificering av generella och riktade statsbidrag. Av specificeringen av generella statsbidrag framgår vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed i prognosunderlaget. Filerna återfinns på nedanstående sida:

Specificering av vissa statsbidrag

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 20:20) beror på:

 • Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2021
 • Preliminär LSS-utjämning 2021

Beräkningarna bygger i övrigt på 2020 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned filen:

 • Uppdateringsfil-20028nr3.xls

från sidan:

Uppdateringstabell 2020 för kommuner

Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Information om tidpunkter under 2020 och frågor

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik.

Ekonomikalendern

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skr . se och välj Prenumerera. Länken ligger i den grå listen ovanför sidans rubrik.

Under vårt område Ekonomi finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor om detta cirkulär kan ställas till:

 • Måns Norberg (kostnadsutjämningen och LSS-utjämning)
 • Anders Folkesson (kostnadsutjämningen)
 • Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag)

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Mona Fridell

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Mona Fridell m.fl.
 • Löpnummer/utgåva
  20:28
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Diarienummer
  20/00692