Publicerad: 16 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) för 2021

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. I år påverkas OPI även av det engångsbelopp som alla anställda fått enligt avtal mellan Kommunal och SKR.

Omsorgsprisindex (OPI) för 2021

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). I tabellen nedan redovisas OPI till och med 2021. Publiceringen ska normalt ske i december. I år påverkas OPI även av det engångsbelopp som alla anställda fått enligt avtal mellan Kommunal och SKR.

Tabell 1. Omsorgsprisindex (OPI)

Procentuell förändring

Tabell 1 visar de olika delarna av omsorgsprisindex med procentuell förändring, samt OPI i procent, för åren 2017 till och med 2021


2017

2018

2019

2020

2021

Årskostnad för löneavtal

2,69

2,55

2,67

2,96

1,68

Löneökning utöver avtal

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

0,10

0,00

0,00

0,00

–0,18

Semesterlöneskuld

0,28

0,15

0,16

0,18

0,10

Summa lönekostnadsförändring

3,17

2,81

2,93

3,23

1,70

KPI

0,84

1,70

1,92

1,82

0,74

Omsorgsprisindex*

2,7 %

2,6 %

2,7 %

3,0 %

1,5 %

En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för OPI återfinns på SKR:s webbplats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI.

Prisindex

OPI och engångsbelopp

År 2020 utbetalas till alla anställda ett engångsbelopp på 5 500 kronor (motsvarade 1,76 procent på års­basis) enligt avtal mellan Kommunal och SKR. Engångsbeloppet är avsett att kompensera för de sex månaderna (fram till november) som det gällande avtalet förlängdes. Dessa medel är inte nivåhöjande och ska inte påverka indexet på sikt. För att ta höjd för både denna engångspost och att den inte ska vara nivåhöjande på sikt har OPI 2020 höjts, vilket kompenseras med en mindre ökning för 2021 än som följer av löneavtalet. Detta får som effekt att ersatt summa för 2020 är större än om man inte haft ett engångsbelopp och att nivån på OPI från 2021 inte är påverkad av engångs­beloppet. Se tabell 2.

Tabell 2. OPI och effekterna av engångsbelopp för 2020

Nivå av OPI och kronor

Tabell 2 visar effekterna av 2020 års engångsbelopp på prisindexet OPI, som nivån på OPI samt kronor, för åren 2020, 2021 och totalt

Löneavtal

2020

2021

Totalt

Nivå OPI med engångsbelopp

2,96

1,88

104,89

Nivå OPI utan engångsbelopp

1,18

3,67

104,89

Summa med engångsbelopp

103,0 kr

104,9 kr

207,9 kr

Summa utan engångsbelopp

101,2 kr

104,9 kr

206,1 kr

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Jonathan Fransson.

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Jonathan Fransson

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Jonathan Fransson
 • Löpnummer/utgåva
  20:56
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  20/01707