Publicerad: 9 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om HÖK 20 inklusive Allmänna bestämmelser (AB 20). HÖK 20 innehåller bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor. En sammanfattning av överenskommelserna ges nedan. Cirkuläret innehåller avtalet HÖK 20 Kommunal samt redogörelsetext för nämnda avtal. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i HÖK 20 inklusive samtliga protokollsanteckningar. Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 20) beskrivs i separat cirkulär och redogörelsetext (Cirkulär 20:42).

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 2 november 2020 Huvudöverenskommelse, HÖK 20, med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor utom Allmänna bestämmelser.

Bilaga 2, Allmänna bestämmelser, kommenteras i särskilt i cirkulär, nr 20:42.

Utöver detta finns ett särskilt cirkulär, nr 10:30, som behandlar Löneavtalens olika delar samt det lönepolitiska arbete som är en förutsättning för en god tillämpning av respektive Löneavtal.

Förhandlingsprotokoll

 • Avtalsperioden omfattar tiden 2020-11-01–2024-03-31. Uppsägningstider och förfaranden i övrigt är som föregående avtalsperiod.
 • O-tillägget enligt AB § 21 räknas upp fr.o.m. 2021-04-01.
 • Bilaga E byter namn till Bilaga R Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten.
 • Ny Bilaga 7 Engångsbelopp.

Löneavtal, bilaga 1

 • Utrymme att fördelas vid löneöversyn utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan.
  • 2020: Utrymmet utgörs av 520 kr.
  • 2021: Utrymmet utgörs av 530 kr.
  • 2022: Utrymmet utgörs av 380 kr.
  • 2023: Utrymmet för 2023 fastställs av centrala parter utifrån det fastställda märket för industrin.
 • Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 procent av lokala parter i lokala förhandlingar till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg för åren 2020, 2021 och 2022.
 • Löneöversynstillfällen är 2020-11-01, 2021-04-01, 2022-04-01 och 2023-04-01.
 • Uppräkning av lägsta löner görs fr.o.m. 2022-01-01, fr.o.m. 2023-01-01 och fr.o.m. 2024-01-01.
 • Till månadsavlönade arbetstagare utgår vid ett tillfälle ett engångsbelopp på 5 500 kronor för 2020. Utbetalningstillfället är i december 2020. Beloppet som är pensionsgrundande inbegriper semesterlön och semesterersättning och reduceras i förhållande till arbetstagarens anställningstid och sysselsättningsgrad.

Allmänna bestämmelser (AB), bilaga 2 se cirkulär 20:42

Allmänna bestämmelser (AB), bilaga 2 se cirkulär 20:42

Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3

Anteckningar till Löneavtalet

 • Tre nya punkter: Punkt 3 Uppföljning och analys, punkt 4 Samtal om arbetsuppgifter och lön efter utbildning, punkt 5 Central konsultation.
 • Tidigare punkt 5 utgår.

Anteckningar till AB

 • Arbetstiden vid ständig natt sänks till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Vid införande av bestämmelsen ska avräkning göras i löneöversynen 2022 för arbetstagare som omfattas av det nya arbetstidsmåttet. Värdet av arbetstidsförkortningen hanteras av respektive arbetsgivare.
 • Punkt 14 om Civil- och värnplikt har utgått och ny uppdaterad bestämmelse återfinns i AB.
 • Punkt 16 Bilaga J, konsekvensändring.

Övriga anteckningar

 • Ny punkt 17 anger att arbetstagare är skyldiga att arbeta enligt villkoren i Krislägesavtalet, då detta är aktiverat.

Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4

 • Tre nya punkter: Punkterna 3, 4 och 5 om partsgemensamma arbeten mellan centrala parter har tillförts.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Regioner och styrelsen för Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation rekommenderar kommunen, regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse HÖK 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01:

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt

att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Frågor

Frågor om detta cirkulär ställs till

SKR:s kontaktcenter
08-452 70 00
info@skr.se

Sobonas servicetelefon
08-452 75 20
kontakt@sobona.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Johan Thörn, Sabina Bajraktarevic, Ann-Sophie Svedhem. Sobona: Marianne Albemark
 • Löpnummer/utgåva
  20:41
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/01458