Publicerad: 19 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisningsfrågor 2018 och 2019

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2018 och inför redovisningen under år 2019 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

 • Ny kommunal redovisningslag 2019
 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Vissa statsbidrag
 • Kommun-Bas
 • RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld)
 • Personalomkostnadspålägg 2019
 • Internränta
 • Räkenskapssammandraget 2018
 • RUR – Resultatutjämningsreserv
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå

Ny kommunal redovisningslag 2019

Ny kommunal redovisningslag – lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska tillämpas från och med räkenskapsår 2019. Mer information om den nya lagen återfinns på RKR:s webbplats: www.rkr.se samt på SKL:s webbplats.

Rådet för kommunal redovisning

Ny redovisningslag 2019, SKL

Den största förändringen i lagen gäller finansiella instrument som innehas för att generera värdestegring eller avkastning, t.ex. pensionsplaceringar. Sådana tillgångar ska fr.o.m. år 2019 värderas till verkligt värde och som en följd av detta tas uppskrivningsmöjligheten bort för finansiella anläggningstillgångar. Detta innebär att tidigare gjorda uppskrivningar måste återföras.

För att anpassa till denna och andra ändrade redovisningsprinciper tillämpas reglerna för byte av redovisningsprincip i enlighet med rekommendation ”Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel” från RKR. Reglerna innebär att den ackumulerade effekten av ett byte ska redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital 2019.

Andra nyheter är att resultaträkningen kommer att få nya resultatrader och årsredovisningen för år 2019 får en ny uppställningsform, där t.ex. drift- och investeringsredovisningen blir egna delar i årsredovisningen.

Den nya lagen medför även en del nya upplysningskrav, där uppgifter behöver tas fram redan 2018 för att ha jämförelsetal till delårsrapport och årsredovisning 2019. Även ändrade redovisningsprinciper medför att omräkning behöver göras i kommande delårsrapport och årsredovisning.

I och med övergången till ny lag ges ett utmärkt tillfälle att se över sina redovisningsprinciper och göra de eventuella justeringar som behövs för att anpassa sig till lag och normering.

Mer information kring övergången till den nya redovisningslagen kommer att presenteras på RKR:s webbplats under 2019.

Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer, informationer samt idé­skrifter. Nedan finns en sammanställning av det som publicerats år 2018. Mer upplysningar om RKR samt alla rekommendationer, utkast, skrifter, nyhetsbrev, yttranden och informationer finns på RKR:s webbplats:

www.rkr.se

Rekommendationer är RKR:s normerande publikationer. Text med fet stil i rekommendationerna är direkt normerande medan övrig text ska ses som vägledande och beskrivande. Om avvikelse från rekommendationer görs ska det i årsredovisningen anges vilken avvikelse som gjorts och skälen för detta. Avvikelsen ska kunna motiveras med att den ger en mer rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning.

Idéskrifter och annan information är inte normerande utan ska ses som vägledande och stödjande för utvecklingen och tillämpningen av god redovisningssed.

Nya rekommendationer 2019

Med anledning av den nya redovisningslagen har RKR under året uppdaterat samtliga rekommendationer. Detta för att anpassa dem till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden utifrån vanliga frågor inom olika områden. Samtidigt har även vissa tidigare rekommendationer slagits ihop.

Det kommer initialt att vara 17 rekommendationer, varav 14 presenteras i ett första skede. En samlad rekommendation kring pensioner kommer i steg två medan rekommendationerna om drift- och investeringsredovisning samt förvaltningsberättelse, som är helt nya, kommer att remissbehandlas under våren 2019.

Informationer

Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet 2018

I bokslut och årsredovisning för 2018 beräknas balanskravsresultatet utifrån samma förutsättningar som tidigare, dvs. i enlighet med tidigare information från RKR:

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet 2019

Med anledning av att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde från och med räkenskapsår 2019 har en översyn gjorts av informationen avseende balanskravet. Sammanfattningsvis kommer inte grundprinciperna för beräkningen av balanskravsresultatet ändras i och med införandet av LKBR.

Från räkenskapsåret 2019 (dvs. i årsredovisningen för 2019) gäller RKR:s uppdaterade information för att beräkna balanskravsresultatet.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat 2019.

Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar

Rekommendation nr 4.2 från RKR reglerar hur kommunalskattens slutavräkning ska periodiseras. Det är SKL:s decemberprognos som ska användas vid bedömningen av 2018 års slutavräkning.

Följande kommunalskatteintäkter ska resultatredovisas för år 2018.

 1. De preliminära månatliga skatteinbetalningarna under året.
 2. En prognos över slutavräkningen för år 2018 (avräkningen för år 2018 regleras likvidmässigt i januari år 2020). Den prognos som ska användas enligt rekommendation nr 4.2 är den prognos som SKL fastställt för detta ändamål, den 17 december 2018. Denna prognos innebär att slutavräkningen blir negativ om –61 kronor per invånare den 1.11.2017.
  Se cirkulär nr 18:64
 3. I bokslut för 2017 bokfördes, enligt RKR nr 4:2, en prognos för slutavräkningen för år 2017 som var negativ och uppgick till –204 kronor per invånare per den 1.11.2016. Det slutgiltiga taxeringsutfallet för år 2017 är nu känt och slutavräkningen uppgår till –351 kr per invånare. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, –147 kronor per invånare per 1.11.2016, ska resultatredovisas i bokslut 2018.

Enligt Kommun-Bas 13 används konto 178 och konto 298 för periodisering en av skatteintäkterna. För ytterligare information om skatteintäkterna.

Se cirkulär nr 18:64

Kommunal fastighetsavgift

SKL kommer i ett cirkulär i slutet av året att presentera kommunvisa sammanställningar för fastighetsavgifterna avseende utfall för 2017 samt prognoser på utfall för 2018 och 2019 enligt nedan:

 • Det slutliga utfallet för fastighetsavgiften per kommun för 2017. Mellanskillnaden mellan prognos i bokslut 2017 och slutligt utfall ska resultatredovisas i 2018 års bokslut.
 • En prognos för fastighetsavgiften 2018 som ska användas i 2018 års bokslut.

Vissa statsbidrag

För kommenterar avseende vissa statsbidrag och bedömning kring redovisning av dessa för 2018.

Se föregående års cirkulär 17:67 Redovisningsfrågor 2017 och 2018

Kommun-Bas

En fullständig uppdatering av normalkontoplanen Kommun-Bas kommer att finnas på SKL:s webbplats under januari 2019. De ändringar som har gjorts rör främst effekter av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning som träder i kraft från räkenskapsåret 2019.

Nyheterna finns samlade på vår sida om Kommun-Bas på SKL:s webbplats

I separata filer presenteras där de största förändringarna i Kommun-Bas. Det gäller kontoklasserna 1, 5 och 8. Dels rör det effekter av att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde och dels rör det ett konto i kontogrupp 59 för att hantera aktivering av eget arbete vid utveckling av anläggningstillgångar.

Där finns även den under 2018 gällande normalkontoplanen Kommun-Bas 13 som pdf- och word-fil med de samlade förändringarna från ursprunglig publicering och framåt. Genom att prenumerera på sidan finns möjlighet att följa när nyheter om Kommun-Bas publiceras.

RIPS-räntan

RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, konstaterade vid sitt sammanträde i september 2018 att RIPS-räntan tills vidare är oförändrad och ligger kvar på 1 procent.

RIPS-kommittén: Diskonterings-räntan oförändrad men indikatorn närmar sig undre gränsen, SKL

Personalomkostnadspålägg 2019

Personalomkostnadspålägget (PO) uppgår för år 2019 till 39,15 procent vilket är en minskning med 0,02 procentenheter jämfört med 2018. Förändringen består av en sänkning av premien för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL, för år 2019 från 0,04 till 0,02 procent.

Mer information om PO-pålägg

Cirkulär 18:64

Arbetsgivaravgifter

Internränta

Huvudprincipen och den mest rättvisande internräntan för den enskilda kommunen, är att göra en egen bedömning utifrån sin egna genomsnittliga räntekostnad, för kommunens externa upplåning.

Av hävd ger SKL förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader för (aktiverade) investeringar för att kunna användas i internredovisningen. Den föreslagna internräntan återspeglar sektorns genomsnittliga lånekostnad.

Den metod SKL använder bygger på sektorns egna upplåningskostnader, vid årsskiftet året före aktuellt år. Huvudkällan för informationen utgörs av Kommun­in­vests skulddatabas, KI Finans.

SKL:s beräknade internränta:

2018: 1,75 procent

2019: 1,50 procent

2020: besked i februari 2019

Mer information om internränta

Cirkulär 18:5

Räkenskapssammandraget 2018

SCB har aktuell information om räkenskapssammandraget.

www.scb.se/rskommuner

RUR – Resultatutjämningsreserver

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Prognoserna för utvecklingen av skatteunderlaget pekar på att den genomsnittliga utvecklingen under de närmaste åren kan innebära att det finns möjlighet att ianspråkta medel från resultatutjämningsreserver för de kommuner som har sådana.

SKL har i en sammanfattande PM beskrivit syftet med RUR och förutsättningarna för att ianspråkta medel ur dessa.

Mer information om RUR

Användning av medel ur RUR (PDF, nytt fönster)

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med arbetsgivardeklarationen för januari 2019 införs nya regler avseende vilka uppgifter som ska lämnas i arbetsgivardeklarationen. Precis som idag ska deklaration lämnas varje månad, däremot ska de uppgifter som fortsättningsvis ska lämnas omfatta utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad.

Mer information

Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå, Skatteverket

Frågor

För frågor kopplade till detta cirkulär vänd er i första hand till Robert Heed 08-452 71 41 eller Hans Stark 08-452 77 50. Båda kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Hans Stark, Robert Heed
 • Löpnummer/utgåva
  18:66
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  18/05207