Publicerad: 3 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2019

I bilagda promemoria ges information om de beslut som Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL den 28 november 2018 fattade beträffande omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2019.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd som, utöver uppgiften att fatta beslut i ovan nämnda frågor, bl.a. ger råd och anvisningar om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i PFA och KAP-KL.

Pensionsnämndens beslut om pensionsbehållning från 28 november 2018

I denna pm. ges information om det beslut som Pensionsnämnden fattade den 28 november 2018 om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras under år 2019.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd, som utöver uppgiften att fatta beslut i dessa frågor, bl.a. också ger råd och anvisningar om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i PFA och KAP-KL. I centrala protokollsanteckningar till nämnda avtal anges normer för Pensionsnämndens beslut i de frågor som tas upp i denna PM. Finns särskilda omständigheter, t.ex. riksdagsbeslut som på något sätt påverkar pensionsområdet, kan nämnden besluta att avvika från normerna.

Pensionsnämndens beslut för år 2019 grundas på normerna och innebär följande:

Pensionsbehållning enligt PFA

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna enligt punkt a) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA, att det finns underlag för att fastställa medelvärdet för räntesatsen för statslåneräntan under 52-veckorsperioden från den första fredagen i juli 2017 (den 7 juli 2017) och att medelvärdet för statslåneräntan under denna period är 0,56 procent.

Nämnden beslutar

att en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA ska räknas upp enligt normerna punkt a), vilket innebär följande. För tid innan pensionsbehållningen börjar betalas ut ska pensionsbehållningen år 2018 räknas upp med 0,56 procent vid utgången av år 2019. Börjar pensionsbehållningen betalas ut under år 2019 ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att den multipliceras med den procentsats som är en tolftedel av 0,56 procent multiplicerat med antalet kalendermånader under år 2019 innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Denna uppräkning ska göras vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den månad då pensionsbehållningen börjar betalas ut.

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna enligt punkt b) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA, och att det finns underlag för att fastställa förändringen vid utgången av kalenderåret 2018 då inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr och inkomstbasbeloppet 2018 är 62 500 kr.

Nämnden beslutar

att för tid innan intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA börjar betalas ut ska dess värde år 2018 räknas upp med 3,04 procent vid utgången av år 2019. Börjar pensionen betalas ut under år 2019 ska dess värde i stället räknas upp genom att multipliceras med den procentsats som är en tolftedel av 3,04 procent multiplicerat med antalet kalendermånader under år 2019 innan pensionen börjar betalas ut. Denna uppräkning ska göras vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionen börjar betalas ut.

Då pension betalas ut

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna enligt punkt f) och g) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA, att det finns underlag för att fastställa förändringen vid ingången av kalenderåret 2018 då prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kr och prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr.

Nämnden beslutar

att då pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt förmånsbestämda pensioner betalas ut, ska dessa förmåner räknas upp med 2,20 procent vid ingången av år 2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Ossian Wennström
 • Löpnummer/utgåva
  18:44
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  7 min
 • Diarienummer
  18/05120