Publicerad: 5 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommenda­tioner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2019.

SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Om uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Uppdragstagaren kommer inte heller medges avdrag för ersättningen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar.

SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun.

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2019

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (2.3 % år 2019) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2019

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är beräknat på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Procent av prisbasbelopp

Kronor / månad

10 %

388 kr

25 %

969 kr

40 %

1 550 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Beloppet är beräknat på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 – 35 %

388 kr – 1 356 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 – 45 %

775 kr – 1 744 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 – 55 %

1 163 kr – 2 131 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommu­ner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersätt­ning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Elisabeth Melin
 • Löpnummer/utgåva
  18:61
 • Ämnen
  Social omsorg
 • Uppskattad lästid
  7 min
 • Diarienummer
  18/05160