Publicerad: 26 januari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Beslut om kompensation för sänkt tjänstepension

SKLs styrelse har beslutat att tillse att de pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få kompensation under 2018.

De som berörs av kompensationen är främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938 till 1957 kan beröras.

Kompensationen innebär att pension tillfälligt utges under år 2018 motsvarande den nivå som gick ut år 2017.

SKL inleder nu även förhandlingar om en ny Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02) för att hitta en långsiktigt hållbar och förutsägbar lösning för 2019 och framåt.

Bakgrund

Bakgrunden till pensionssänkningarna är huvudsakligen ett resultat av PÖK 02 som träffades mellan de centrala parterna 2002. Syftet med PÖK 02 var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem. Sammantaget har överenskommelsen haft avsedd effekt, men de nu aktuella sänkningarnas storlek gick inte att förutse.

Avtalet innehåller bestämmelser om hur tjänstepensionen ska samordnas med den allmänna pensionen, s.k. friläggningsbestämmelser. I år återtas stora belopp från friläggning på grund av den allmänna pensionens utveckling, vilket för många pensionärer medfört sänkt kompletteringspension.

Konstruktionen i PÖK 02 innebär att de år då följsamhetsindex, som styr värdeutvecklingen för den allmänna pensionen, är högre än prisbasbeloppsindex så utges tjänstepensionen på en högre nivå än vad annars skulle ha skett. De år då följsamhetsindex är lägre än prisbasbeloppsindex kan pensionen i vissa fall däremot komma att sänkas. Detta beroende på att det så som den s.k. friläggningen återtas.

SKL har tidigare informerat om att pensionerna kommer att sänkas för vissa individer 2018. I december stod det klart att pensionssänkningarna skulle komma att bli omfattande. Den fulla omfattningen visade sig dock först i och med framtagandet av pensionsbeskeden i januari 2018.

SKL återkommer med ytterligare information.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Jeanette Hedberg
Ossian Wennström

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Ossian Wennström
 • Löpnummer/utgåva
  18:3
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  18/00572