Publicerad 9 januari 2020

Vårdrelaterade infektioner

Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. Kostnaden för VRI har beräknats och en jämförelse med resultaten från punktprevalensmätningarna har gjorts.

Under perioden 2013‑2018 har det skett en mindre, men statistiskt säkerställd, minskning av det totala antalet VRI, från 5,2 till 4,4 procent, vilket är glädjande. Även om antalet patienter som får VRI har minskat är det fortfarande omkring 57 000 patienter som varje år drabbas av VRI. Till rapporten hör ett appendix där resultat på regionnivå presenteras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.