Publicerad 26 november 2019

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården - Ledningens roll och koll

Projektet Insatser för minskad tobaksrökning genomförde sommaren 2010 en webbaserad enkätkartläggning av dels lednings- styrnings- och uppföljningssystem för hälso- och sjukvårdens och folktandvårdens arbete med tobaksprevention, dels förekomsten av rökslutarstöd inom sluten- och företagshälsovården.

Samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer och tandvårdschefer i landsting och regioner deltog i kartläggningen, liksom ett antal verksamhetschefer för lungkliniker, medicinkliniker/-divisioner samt onkologi- och psykiatrikliniker runt om i landet. Denna rapport innehåller en kort sammanfattning av deras svar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.