Publicerad 21 november 2019

Skador i vården - skadeöversikt och kostnad

Denna undersökning är den andra nationella journalgranskningsstudie som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. 2013 års omfattar 10 000 granskade vårdtillfällen jämfört med förra årets undersökning där 4000 vårdtillfällen granskades. Journalgranskningen har skett vid 63 sjukhus under första halvåret 2013.

Undersökningens storlek medger en fördjupad analys av skadorna, exempelvis hur de fördelar sig i olika ålderskategorier, mellan olika sjukhustyper, mellan huvudsakligen kirurgisk respektive medicinsk verksamhet. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fall.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.