Publicerad 21 november 2019

Skador i vården - skadeöversikt och kostnad

Denna undersökning är den andra nationella journalgranskningsstudie som
genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. 2013 års
omfattar 10 000 granskade vårdtillfällen jämfört med förra årets undersökning
där 4000 vårdtillfällen granskades. Journalgranskningen har skett vid 63
sjukhus under första halvåret 2013.

Undersökningens storlek medger en fördjupad analys av skadorna, exempelvis
hur de fördelar sig i olika ålderskategorier, mellan olika sjukhustyper, mellan
huvudsakligen kirurgisk respektive medicinsk verksamhet. De dominerande
skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador,
kirurgiska skador samt trycksår och fall.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset