Publicerad 20 november 2019

Skador i vården - skadeområden och undvikbarhet - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014

Denna undersökning är den tredje nationella journalgranskningsstudie som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. Studien omfattar närmare 30 000 granskade vårdtillfällen under år 2013-2014. Journalgranskningen har skett vid 63 sjukhus och studien är en av de största som genomförts internationellt.

Undersökningens storlek medger en fördjupad analys av skadorna, exempelvis hur de fördelar sig i olika ålderskategorier, mellan kön, olika sjukhustyper och olika verksamheter. I denna rapport redovisas för första gången även granskarnas bedömning av om den identifierade skadan hade kunnat undvikas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.