Publicerad 9 november 2022

Skador i vården, 2013-2016

Den sjunde rapporten i en serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts nationellt i SKL:s regi. 

Rapporten omfattar närmare 65 000 granskade vårdtillfällen under åren 2013 - 2016. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.
I rapporten redovisas även förändringar över tid samt skadefrekvensen för patienter som utlokaliserats.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.