Publicerad 30 november 2021

Skador inom psykiatrisk vård 2020

Rapporten redovisar resultat från en nationell granskning med hjälp av markörbaserad journalgranskning (MJG) när det gäller förekomst av skador och vårdskador inom allmän psykiatrisk vård och rättspsykiatrisk vård.

Granskning genomfördes 2017, 2019 samt 2020 i samarbete mellan regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I rapporten beskrivs hur skador och vårdskador (undvikbara skador) fördelar sig exempelvis mellan kön och ålder, men också över tid. Skillnader i skadefrekvens och skadetyp inom sluten respektive öppen psykiatrisk vård belyses samt bristande följsamhet till riktlinjer och överenskomna arbetssätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR