Publicerad 27 november 2019

Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola

I rapporten presenterar och jämför Sveriges Kommuner och Landsting indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisar vi resultaten för kommunens folkbokförda elever och de resurser som deras utbildning tar i anspråk. Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg, deras deltagande i arbetslivet och i högre studier samt benägenheten att deltaga i allmänna val. Resurserna beskrivs utifrån kostnaderna för elevernas utbildning. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga 290 kommuner.

Denna rapport är tänkt att ge kommunerna ett underlag för att följa upp sina folkbokförda elevers resultat samt stimulera till analyser och diskussioner kring den gymnasieutbildning som kommunerna själva tillhandahåller eller de utbildningar i fristående skolor eller andra kommunala skolor som kommunen är med och finansierar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.