Publicerad 28 november 2019

Modell för uppföljning och utvärdering av vårdval

Denna rapport är ett led i det långsiktiga kunskapsuppbyggandet kring vårdval i primärvården. I rapporten presenteras ett förslag till områden och mått som är centrala i uppföljningen och utvärderingen av vårdvalsmodeller.

Syftet med rapporten är att landsting och regioner med delvis olika vårdvalsmodeller ska kunna lära av varandra när det gäller effekterna av olikheterna i utformningen av modellerna. Rapporten är en del av det nationella projektet, "Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvård". Utgångspunkten för rapporten är att det finns anledning att följa upp och utvärdera de delvis olika vårdvalsmodeller som är införda eller kommer att införas under de närmaste åren på ett sätt som möjliggör jämförelser mellan dem och därmed ett lärande kring hur olika modeller fungerar.

I denna rapport presenteras ett förslag på områden (perspektiv) som bör täckas in vid en sådan uppföljning. Inom respektive område presenteras några mått som kan utgöra kärnan i uppföljning och utvärdering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.