Publicerad 25 november 2019

Länsstyrelsernas handläggningstider

När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 var tanken att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Alla som ansöker om bygglov skulle få besked inom tio veckor och några små justeringar i detaljplaneprocessen gjordes också. Målet var att snabba upp bygglovsprocessen och skapa förutsebarhet och rättsäkerhet.

Denna rapport visar att länsstyrelsernas genomsnittliga handläggningstid för bygglovsärenden har ökat med nästan två månader (57 dagar) under åren 2006 till 2010. Den tid länsstyrelser och domstolar tar på sig för att handlägga ett överklagande enligt plan- och bygglagen har i realiteten blivit allt längre under de senaste åren. I denna rapport föreslår därför SKL några åtgärder för att plan- och bygglagen ska få avsedd effekt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.