Publicerad 28 november 2019

Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården

SKL samlar varje år in statistik i olika former. Den här rapporten belyser hjärt- och kärlsjukvården i den slutna somatiska vården utifrån KPP-data år 2012 för kvinnor och män. 

Vilka skillnader finns mellan kvinnornas och männens vårdtillfällen, kostnader, medelvårdtider och åtgärder för hjärt- och kärlsjukvården? Av de tio vanligast förekommande diagnosgrupperna inom slutenvården för kvinnor och män valdes de fyra ut som var gemensamma för båda könen och fanns inom hjärt- och kärlsjukvården. Dessa diagnosgrupper är: förmaksflimmer och förmaksfladder, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.