Publicerad 25 november 2019

Hanteringen av riksintressen

Riksintressen är områden som staten pekar ut som viktiga att bevara. De kan vara avsatta för naturvård, kommunikation, kulturvård eller energiförsörjning.

När kommunerna utarbetar sina översikts- och detaljplaner ska de ta hänsyn till riksintressena, men deras planeringsarbete försvåras ofta av att det saknas bra beskrivningar, värderande texter och tydliga avgränsningar för riksintressen.

Sveriges Kommuner och Regioner vill genom denna skrift granska processerna kring och innehållet i planeringsunderlagen för riksintressen. Vi hoppas därmed kunna bidra till att dialogen mellan kommunerna och staten förbättras och att processerna kring riksintressena utvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.