Publicerad 28 oktober 2022
Nyhet

Vistelseförbud med nuvarande förslag bör inte införas

SKR anser att vistelseförbud för barn inte bör genomföras så som nu föreslagits. Socialtjänsten bör ges fler verktyg för att förhindra att barn vistas i olämpliga miljöer kan fara illa.

Foto

Arion Chryssafis

Departementspromemorian Vistelseförbud för barn har presenterats av ”Utredningen om möjlighet att begränsa barns rätt att vistas på vissa platser eller områden”. Utredningen har haft i uppdrag att undersöka om kommunernas socialnämnder i skyddande syfte bör ges möjlighet att begränsa barns rätt att vistas på vissa platser.

Utredaren bedömer att ett vistelseförbud inte skulle vara lämpligt. Det innebär en inskränkning i det enskilda barnets grundläggande fri- och rättigheter och det saknas stöd för att insatsen skulle uppnå det avsedda syftet, det vill säga, förhindra att barn far illa. Därmed gör utredningen bedömningen att ett vistelseförbud för barn inte bör införas. Utredningen har i enlighet med sitt uppdrag lämnat förslag på en reglering av ett vistelseförbud för barn. Förslaget innebär i korthet att en person under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskild plats om behov finns att begränsa närvaron med hänsyn till dennes hälsa eller utveckling och om det till exempel finns en påtaglig risk att personen kan komma att utveckla vissa normbrytande beteenden.

SKR ställer sig bakom utredningens bedömning och avvisar därmed utredningens förslag till reglering avseende vistelseförbud för barn.

− Idag finns det en lucka mellan socialtjänstens möjligheter att ge stöd och hjälp på frivillig väg och dagens tvångslagstiftning. Vi instämmer i utredningens bedömning att ett vistelseförbud för barn inte bör införas i den form som utredningen nu föreslår. Andra former av tvångsåtgärder bör övervägas för att hindra barn från att vistas på vissa olämpliga platser och därmed skydda barn från att fara illa, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR instämmer i utredningens bedömning att förslagen medför ökade kostnader för kommunerna och att det finns skäl att fundera över de kostnadsuppskattningar som gjorts. Förslagen utgör också en inskränkning i det kommunala självstyret som inte kan ses som proportionerlig.

Läs vidare

Sakkunnig

Elin Persson
Förbundsjurist

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.